Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na lokal użytkowy

położonego w Klepaczach ul. Niewodnicka 19 A, gmina Choroszcz, powiat białostocki, woj. podlaskie z przeznaczeniem na działalność usługowo-handlową

BURMISTRZ CHOROSZCZY
OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

położonego w Klepaczach ul. Niewodnicka 19 A, gmina Choroszcz, powiat białostocki,     

woj. podlaskie z przeznaczeniem na działalność usługowo-handlową.

 

 1. Przedmiotem przetargu jest najem lokalu użytkowego – parterowy budynek o powierzchni użytkowej 64,0 m², wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i klimatyzację, położony na działce oznaczonej nr ewid. 334 w miejscowości Klepacze, gmina Choroszcz, dla której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku prowadzona jest księga wieczysta nr BI1B/00194392/8, wolna od obciążeń.
 2. Przedmiot najmu, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Choroszcz położony jest na obszarze przeznaczonym pod tereny drobnego przemysłu i rzemiosła usługowego.
 3. Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony 3 lat.
 4. Wywoławczy miesięczny czynsz netto wynosi 3968,00 zł. Do czynszu należy doliczyć należny podatek VAT 23%. Czynsz płatny będzie z góry do dnia 15-go każdego miesiąca. Poza czynszem najmu, najemca uiszcza podatek od nieruchomości, opłatę za śmieci, energię elektryczną, wodę,
  itp., na podstawie wskazań liczników lub w formie ryczałtu uzgodnionego przez strony.
 5. Zasady aktualizacji opłat: coroczna waloryzacja czynszu zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
 6. Przetarg na najem lokalu określonego powyżej odbędzie się w dniu 14.04.2023 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Choroszczy, sala konferencyjna, piwnica budynku.
 7. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie do dnia 06.04.2023 r. wadium w pieniądzu w wysokości 400 zł. na konto Urzędu Miejskiego w Choroszczy nr 57 1020 1332 0000 1502 0946 0595. Za dokonanie wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.
 8. Na dowodzie wniesienia wadium należy umieścić dopisek: „przetarg na najem lokalu użytkowego w Klepaczach ”.
 9. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne i inne podmioty po spełnieniu wymogów:
  1) wpłata wadium w określonym wyżej terminie i kwocie i okazanie dowodu wpłaty komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu,

2) okazanie przed przetargiem dokumentu tożsamości oraz w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przekazanie komisji przetargowej aktualnych wypisów, odpisów dokumentów wraz ze wskazaniem osób uprawnionych do reprezentacji,

3) zapoznanie się z warunkami przetargu oraz ze stanem faktycznym i prawnym lokalu użytkowego   i złożenie stosownych oświadczeń.                

 1. Umowa najmu lokalu użytkowego może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. Nie wyraża się zgody na przelew wierzytelności zawarcia umowy najmu nieruchomości na osoby trzecie, na skutek przeprowadzenia przetargu. O terminie zawarcia umowy najmu najemca zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako najemca lokalu użytkowego nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa powyżej, bądź, stawiwszy się odmówi zawarcia umowy lub uchyli się od jej zawarcia, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy najmu, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Środowiska Urzędu Miejskiego w Choroszczy ul. Dominikańska 2 (pokój nr 16, tel. 85 713-22-04) w godzinach pracy urzędu. Lokal użytkowy można obejrzeć, w godzinach pracy urzędu, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.
 3. Tekst ogłoszenia został na okres 30 dni wywieszony na tablicy ogłoszeń, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, a także zamieszczony na stronie internetowej choroszcz.pl , bip.choroszcz.pl oraz w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym powiat.
 4. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, z podaniem uzasadnionej przyczyny.

 

Choroszcz, dn. 10.03.2023 r.

Burmistrz Choroszczy

Robert Wardziński

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Wardziński - Burmistrz Choroszczy

Data wytworzenia: 2023-03-10

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2023-04-21

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2023-03-10