Informacja Burmistrza Choroszczy z dnia 31 marca 2023 r.

o zamiarze przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

  Choroszcz 31.03.2023 r

WI - III.271.07.2023

Informacja

Realizując obowiązek wynikający z art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.), informuję o zamiarze przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

Jednocześnie wyznaczam 90 – dniowy termin liczony od dnia publikacji przedmiotowej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu, na stronie internetowej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie, na złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia spełniającego wymagania, o których mowa w art. 6c ust. 3a w/w ustawy, o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości niezamieszkałych jest objęty tym systemem.
W powyższym terminie można również odwołać oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu a tym samym, przystąpić do zorganizowanego przez gminę systemu odbioru odpadów.
Szczegółowych informacji udziela wydział Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Środowiska w Urzędzie Miejskim w Choroszczy ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz lub pod telefonicznie pod nr 85 713 22 09.
 

mgr inż. Mirosław Zalewski

Zastępca Burmistrza Choroszczy

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Zastępca Burmistrza - Mirosław Zalewski

Data wytworzenia: 2023-03-31

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2023-03-31

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2023-03-31