Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Choroszczy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

starszy referent do spraw finansowych w Centrum Usług Wspólnych w Choroszczy, wymiar – pełny etat

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO STARSZEGO REFERENTA DO SPRAW FINANSOWYCH

W CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W CHOROSZCZY

 

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Choroszczy, ul. Sienkiewicza 29, 16-070 Choroszcz ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

starszy referent do spraw finansowych w Centrum Usług Wspólnych w Choroszczy, wymiar – pełny etat

 I. Wymagania na stanowisko starszego referenta do spraw finansowych

a) wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. kandydat powinien posiadać nieposzlakowaną opinię,
 5. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 6. posiadanie wykształcenia co najmniej średniego (ekonomicznego) i dwuletniego stażu pracy w księgowości (sporządzanie list płac z tytułu wynagrodzeń/znajomość księgowania),
 7. umiejętność obsługi komputera,
 8. posiadanie następujących kompetencji: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie rezultatów, odporność na stres, rzetelność i terminowość.

 b) wymagania dodatkowe:

- znajomość obsługi programów płacowych,

- znajomość programu „PŁATNIK”,

- mile widziane doświadczenie w jednostce oświatowej,

- znajomość przepisów administracyjnych, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym dotyczących naliczania wynagrodzeń dla pracowników,

- umiejętność pracy w zespole.

 II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku starszego referenta do spraw finansowych

Do podstawowego zakresu zadań wykonywanych należy m.in.:

 1. Obsługa stypendiów szkolnych.
 2. Obsługa finansowo-księgowa obsługiwanych jednostek budżetowych a w szczególności prowadzenie ksiąg rachunków.
 3. Sporządzanie list płac z tytułu wynagrodzeń oraz nie zaliczanych do wynagrodzeń.
 4. Naliczanie zasiłków rodzinnych, chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, wychowawczych itp. – sporządzanie list.
 5. Naliczanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego – sporządzanie list do wypłaty – potrącenia na rzecz ZUS i US.
 6. Sporządzanie ogólnego zestawienia list z uwzględnieniem wszystkich potrąceń i należnych składek od pracowników i pracodawcy z podziałem na rozdziały budżetowe i obsługiwane jednostki w celu dokonania rozliczeń.
 7. Rozliczanie i terminowe przekazywanie deklaracji oraz składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 8. Przyjmowanie, sprawdzanie i dekretowanie do wypłaty rachunków i innych dokumentów księgowych oraz list płac.
 1. Terminowe sporządzanie:

- miesięcznych deklaracji rozliczeniowych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne              i fundusz pracy łącznie z imiennymi raportami o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach na odpowiednich drukach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

- miesięcznej informacji o wynagrodzeniu i odprowadzonych składkach ZUS i potrąceniach dla pracowników,

- rocznej deklaracji o wypłacanych wynagrodzeniach i potrąconych zaliczkach na PDOF,

- rocznych rozliczeń o wypłaconych wynagrodzeniach oraz przekazanych zaliczkach na PDOF na odpowiednich drukach PIT pracownikom.

 1. Sporządzanie sprawozdań statystycznych z funduszu płac oraz prowadzenie odpowiedniej ewidencji płac celem prawidłowego sporządzania tych sprawozdań.
 2. Sporządzanie kalkulacji planów płac i innych potrzeb oraz wyliczanie skutków podwyżek płac.
 3. Sporządzanie informacji do NFZ.

 

III. Informacja o warunkach pracy  na danym stanowisku

Praca wykonywana w budynku Centrum Wspólnych w Choroszczy przy ul. Sienkiewicza 29. Stanowisko pracy mieści się na I piętrze. Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. Na stanowisku pracy zachowane są warunki ergonomii. Budynek nie jest wyposażony w windę. Budynek nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy.

 IV. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

We wrześniu 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zatrudnionych  w Centrum Usług Wspólnych w Choroszczy, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

V. Wymagane dokumenty

 a) dokumenty niezbędne:

 • list motywacyjny i życiorys – curriculum vitae,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb naboru.

b) dokumenty dodatkowe:

1)   kopie dokumentów potwierdzających spełnianie dodatkowych wymagań w zakresie wykształcenia (ukończonych kursów i szkoleń),

2) kwestionariusz osobowy,

3) posiadane referencje,

4) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

 VI. Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko starszego referenta do spraw finansowych w Centrum Usług Wspólnych w Choroszczy” w terminie do dnia 18.10.2021 r.:

-  osobiście w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Choroszczy, ul. Sienkiewicza 29, 16-070 Choroszcz w godzinach 7.30-15.30 (pokój kadr), bądź pocztą na w/w adres.

 

VII. Inne informacje

Aplikacje, które wpłyną do Centrum Usług Wspólnych w Choroszczy po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choroszczy oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie CUW w Choroszczy, ul. Sienkiewicza 29. O terminie  i miejscu postępowania kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Metody i techniki naboru:

1) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej

2) ocenę ofert

3) test kwalifikacyjny

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 85 7193178.

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Podanie przez kandydata swoich danych osobowych dla realizacji naboru jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania przez kandydata danych osobowych nie będzie możliwy udział w procedurze naboru.


Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informuje się, że:

 1. Administratorem danych jest Centrum Usług Wspólnych w Choroszczy, ul. Sienkiewicza 29,16-070 Choroszcz;
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: tel. 85 713 22 02, e-mail: iod@choroszcz.pl;
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 4. Dane udostępnione przez kandydata nie będą stanowiły podstawy do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie będą podlegały profilowaniu;
 5. Administrator danych osobowych nie będzie ich przekazywał poza terytorium Polski i UE ani organizacjom międzynarodowym w rozumieniu RODO;
 6. Dane osobowe kandydata będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji naboru oraz po ustaniu tego celu przez czas określony w przepisach nakładających na Administratora obowiązek archiwizowania dokumentów urzędowych,
 7. Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz  z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:

- sprostowania danych,

- usunięcia danych,

- ograniczenia przetwarzania danych,

- przenoszenia danych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

 1. Kandydat ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Choroszcz, 04.10.2021 r.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Winnicki

Data wytworzenia: 2021-10-04

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2021-10-04

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2021-10-04