Informacja o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Choroszcz, 4 lipca 2023 r.

 

 Informacja o uchwaleniu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094) informuję, że uchwałą  Nr XLVI/458/2023  Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 7 czerwca 2023 r. została uchwalona zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębie Łyski – II etap obejmująca działkę nr 30/3 oraz część działki nr 30/4 w obrębie Łyski.

 

Wymieniona wyżej uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego w dniu 14 czerwca 2023 r. pod poz. 3254. Data wejścia dokumentu w życie – 29 czerwca 2023 r.

Z ww. dokumentem oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy (16-070 Choroszcz, ul. Dominikańska 2) oraz w BIP-e Urzędu Miejskiego w Choroszczy, www.bip.choroszcz.pl.


 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Mirosław Zalewski - Zastępca Burmistrza

Data wytworzenia: 2023-07-04

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2023-07-04

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2023-07-04