Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany MPZP gminy Choroszcz

Stosownie do art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu Uchwały Nr VII/65/2015 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Babino, Złotoria w gminie Choroszcz.

 

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu i prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@choroszcz.pl, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty zamieszczenia niniejszego ogłoszenia. Dopuszcza się składanie wniosków do wyżej wymienionej prognozy ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszcz (Dominikańska 2, Choroszcz), pokój nr 17.

 

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 Pełna treść ogłoszenia wraz z klauzulą informacyjną dostępna jest w BIP Gminy Choroszcz pod adresem: https://bip.choroszcz.pl/ogloszenia/ogloszenie-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzenia-zmiany-mpzp-gminy-choroszcz.html.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Zastępca Burmistrza - Grzegorz Gabrian

Data wytworzenia: 2021-06-15

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2021-06-17

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2021-06-17