G-III.6722.1-5.2018 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmian MPZP gminy Choroszcz

 

Choroszcz, 22.06.2018 r.

 

G-III.6722.1-5.2018

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, poz. 1566) oraz  w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Choroszczy uchwał o przystąpieniu do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz:

 

  1. Uchwała nr XXXIV/331/2018 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębie wsi Żółtki, Dzikie, Złotoria, zmieniona uchwałą nr XXXIV/364/2018 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 21 czerwca 2018 r.
  2. Uchwała nr XXXV/345/2018 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębie wsi Turczyn, gmina Choroszcz (przy granicy miasta Białegostoku i gminy Juchnowiec);
  3. Uchwała nr XXXV/344/2018 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębie wsi Łyski i Porosły;
  4. Uchwała nr XXXV/346/2018 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębie wsi Porosły (rejon ulic Wierzbowej i Szumiących Traw);
  5. Uchwała nr XXXVI/363/2018 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębach Klepacze, Krupniki, Turczyn.

 

            Obszary objęte zmianami przedstawiono na załącznikach graficznych do ww. uchwał, które są udostępnione w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz.

            W ramach opracowań sporządzone zostaną prognozy oddziaływania na środowisko.

            Wnioski do planu i prognozy można wnosić w terminie do 17 lipca 2018 r., w formie:

  • pisemnej (na adres: Urząd Miejski w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz),
  • ustnej do protokołu ( w siedzibie Urzędu),
  • drogą elektroniczną (pod adresem: urzad@choroszcz.pl).

            Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię lub nazwę oraz adres wnioskodawcy, a także przedmiot wniosku wraz z oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy.

 

 

       Z up. Burmistrza

mgr inż. Mirosław Zalewski

       Sekretarz Gminy

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Sekretarz Gminy - Mirosław Zalewski

Data wytworzenia: 2018-06-22

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2018-06-22

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2018-06-22