Ogłoszenie z dnia 04.01.2021 r. w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego dotyczącego sprzedaży równiarki samojezdnej marki BAUKEMA SHM4 120-A

Choroszcz 04.01.2021 r.

 

OGŁOSZENIE

Gmina Choroszcz na podstawie zarządzenia nr 192/2020 z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania przetargów dotyczących zbycia ruchomości, stanowiących własność Gminy Choroszcz, ogłasza pisemny przetarg nieograniczony w dniu 12.01.2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy (sala konferencyjna) dotyczący sprzedaży równiarki samojezdnej marki BAUKEMA SHM4 120-A

 

 1. DANE POJAZDU:

Rok produkcji: 1980                                                      Moc silnika: 74kW (101 KM)

Wskazanie drogomierza: 717 km                                  Rodzaj skrzyni: Manualna

Liczba cylindrów: 5                                                       Rodzaj napędu: 6x4

Okres eksploatacji: 485 miesięcy                                  Rodzaj kabiny: krótka

Rodzaj paliwa: Olej napędowy (diesel)                         Dop. masa całk.: 16 000 kg

Pojemność silnika: 4500 cm3                                          

 

 1. CENA WYWOŁAWCZA 13 000 brutto ZŁ

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przelewem na nr konta 57 1020 1332 0000 1502 0946 0595 przed rozpoczęciem przetargu wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 1 300 zł.

 

III.    OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 

 1. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z wymogami rozdziału V niniejszego ogłoszenia, według wzoru załącznik nr 1.
 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
 3. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę umocowaną do reprezentowania uczestnika przetargu w formie pisemnej (drogą elektroniczną - skan podpisanej oferty - e-mail).

 

 

 

IV SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

 

 1. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, koperta powinna być oznakowana nazwą: „Zakup równiarki samojezdnej marki BAUKEMA SHM4 120-A” w biurze podawczym na parterze lub na adres e-mail urzad@choroszcz.pl. do dnia 01.2021 r. do godz. 09.45.

  

Za prawidłowe złożenie oferty w wyznaczonym terminie całkowitą odpowiedzialność ponosi uczestnik przetargu.

 

V. TERMIN OTWARCIA OFERT

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.01.2021 r., o godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego w sali konferencyjnej.

 

 1. INFORMACJA O WYMOGACH JAKIE POWINNA SPEŁNIAĆ OFERTA:
 2. Oferta musi zawierać:
 3. a) imię i nazwisko oraz adres uczestnika przetargu będącego osobą fizyczną albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub inny podmiot.
 4. b) datę sporządzana oferty,
 5. c) oświadczenie, że uczestnik przetargu zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 6. oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
 7. dowód wpłacenia wadium.

 

VII.    OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU

 

Artur Magnuszewski  – sprawy merytoryczne  tel. 661 735 485, 661 374 476 lub wwityk@choroszcz.pl.

 

Oględzin pojazdu można  dokonać na placu warsztatu Urzędu Miejskiego w Choroszczy,  16-070 Choroszcz ul. Mickiewicza 28D.

Osoba  udzieli informacji w godz. 7:30 – 15:30, z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

 

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyla się od zawarcia umowy bez uzasadnionej przyczyny we wskazanym przez Gminę terminie, Gmina może od zawarcia umowy odstąpić  i zatrzymać wniesione przez tego uczestnika wadium. W takim przypadku Gmina ruchomości ma prawo wybrać ofertę z najwyższym postąpieniem spośród pozostałych ofert.

 

 

 

Załącznik nr 1- oferta (wzór)

 

………………………………            (imię i nazwisko lub pieczęć uczestnika przetargu)

………………………………….    (adres)

Nr telefonu: …………………

e-mail ………………………..

OFERTA  

 

Nawiązując do ogłoszenia o sprzedaży równiarki samojezdnej marki BAUKEMA SHM4 120-A, oferuję cenę ryczałtową brutto ……………… zł, słownie: ………………... zł

 

Oświadczam, że: 

 • zapoznałem się z warunkami przetargu i nie wnoszę do nich zastrzeżeń,
 • zobowiązuję się do zapłaty ceny wylicytowanej, przelewem na wskazane konto
 • do oferty załączamy następujące dokumenty:

 

- ………………………………………………

- ……………………………………………….

 

           ……………………………………

(data i podpis uczestnika przetargu)

 

 
 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Wardziński - Burmistrz Choroszczy

Data wytworzenia: 2021-01-04

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2021-01-04

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2021-01-04