ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

W KONKURSIE NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY CHOROSZCZ

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

W KONKURSIE NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH

GMINY CHOROSZCZ

 

 

Choroszcz dnia 19 lipca 2018 r.

 1. Emitent

 

Gmina Choroszcz

 

Organizator Konkursu

 

Burmistrz Choroszczy

ul. Dominikańska 2
16-070 Choroszcz
tel. (85) 713 22 00
fax. (85) 719 18 39

 

 1. Termin i miejsce składania ofert

 

Oferty należy składać do dnia 30.07.2018 r. do godz. 13.30 w Urzędzie Miejskim w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 2.

 

 1. Warunki składania ofert.

 

Niniejszy przetarg/konkurs ofert jest pisemny i prowadzony na podstawie Kodeksu Cywilnego. Na podstawie art. 4 pkt 3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1879) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegółowe warunki przetargu znajdują się w niniejszym dokumencie.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu/konkursu oraz możliwość jego unieważnienia bez podania przyczyny.

 

 1. Ogólne informacje o emisji obligacji

 

W związku z planami związanymi z pozyskaniem środków finansowych w kwocie 10.000.000,00 zł ( słownie: dziesięć milionów złotych) Burmistrz Choroszczy ma zamiar na podstawie złożonych przez Państwa ofert dokonać wyboru Banku – Agenta emisji, z którym będzie współpracować przy organizacji emisji.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta obligacji komunalnych dla Gminy Choroszcz na kwotę 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Bank.

Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na sfinansowanie w 2018 roku inwestycji gminnych, polegających na budowie, przebudowie i rozbudowie dróg publicznych, położonych na terenie Gminy Choroszcz, realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, takich jak

 • Budowa drogi gminnej Choroszcz- Jeroniki-Łyski o wartości 12 328 538 zł

planowane wydatki w 2018 roku – 6 415 136 zł,

w tym finansowane ze środków UE (RPOWP 2014-2020) – 2 178 129 zł,

 • Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Elewatorską w Białymstoku z m. Porosły o wartości 6 707 581 zł

planowane wydatki w 2018 roku – 3 350 000 zł,

w tym finansowane ze środków UE (RPOWP 2014-2020)– 1 063 989 zł,

 • Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Wodociągową w Klepaczach z drogą powiatową Nr 1535B o wartości 5 291 750 zł,

planowane wydatki w 2018 roku – 5 291 750 zł,

w tym finansowane ze środków UE (RPOWP 2014-2020) – 2 730 470 zł

 • Przebudowa drogi powiatowej Nr 1552B ulica Dominikańska w Choroszczy o wartości 1 646 500 zł

planowane wydatki w 2018 roku – 1 646 500 zł,

w tym finansowane ze środków UE (RPOWP 2014-2020)– 722 446 zł

 • Przebudowa drogi powiatowej Nr 2287B ulica Mickiewicza w Choroszczy o wartości 4 552 500 zł

planowane wydatki w 2018 roku – 4 552 500 zł,

w tym finansowane ze środków UE (RPOWP 2014-2020) – 1 558 802 zł.

Razem – planowane wydatki w 2018 roku – 21 255 886 zł, w tym finansowane ze środków UE (RPOWP 2014-2020) – 8 253 836 zł, z czego przewidywana płatność w 2018 roku na poziomie 80%, tj. max – ok. 6 600 000 zł.

 

Dopuszcza się zgodę na zrefinansowanie całości lub części emisji ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI).

 

Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej. 

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej i obliczane oraz wypłacane w sześciomiesięcznych okresach odsetkowych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy. Wysokość oprocentowania będzie równa sumie zmiennej stawki WIBOR6M oraz stałej marży.

Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni. Stopę oprocentowania obligacji zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.

W załączeniu przekazujemy Uchwałę Nr XXXVI/360/2018 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Pozostałe dokumenty dotyczące sytuacji finansowej są dostępne na stronie internetowej  www.bip.choroszcz.pl w sekcjach: Budżet, Zestawienia finansowo-księgowe.

 

Informacja dodatkowa

 

W dniu 19 lipca 2018 r. zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji komunalnych wynosiło:

 1. Kredyt długoterminowy – umowa z BOŚ S.A. - 1 665 695 zł, spłata do 31-12-2022
 2. Kredyt długoterminowy – umowa z BGK - 436 620 zł, spłata do 31-03-2019
 3. Kredyt długoterminowy – umowa z PKO BP SA – 1 749 998 zł, spłata do 31-12-2021
 4. Obligacje komunalne – umowa z PKO BP SA – 1 500 000 zł, spłata do 2021
 5. Kredyt długoterminowy – umowa z BS w Sokółce – 5 000 000 zł, spłata do 2027.

 

Oferta powinna zawierać proponowaną przez Bank wysokość marży ponad stawkę WIBOR, stałą dla danej serii w okresie do wykupu oraz prowizję za usługę lub gwarancję dojścia emisji do skutku, zgodnie ze wzorem jak w załączniku nr 1. Prowizja powinna obejmować wszystkie koszty związane z emisją – poza kosztami odsetkowymi.

Najistotniejszym kryterium oceny będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego z Banków przez Organizatora według jednolitej metodologii w oparciu o notowania stawki WIBOR6M z dnia 19.07.2018 r. w wysokości 1,78% oraz podane w ofercie parametry tj. marżę i prowizję. Dodatkowo Organizator przy wyborze danego Banku może uwzględnić jego doświadczenie w organizacji emisji obligacji.

Ofertę składa się wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia o nazwie FORMULARZ OFERTOWY oraz załącza się wymagane dokumenty zgodnie z niniejszym zaproszeniem.

Do oferty należy również załączyć wzór umowy emisyjnej, dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować dany podmiot oraz oświadczenie potwierdzające, iż Bank w ciągu ostatnich pięciu lat zrealizował co najmniej 5 emisji obligacji jako ich organizator (Agent emisji).

Burmistrz Choroszczy zastrzega, iż nie poniesie żadnych innych kosztów prowizyjnych oraz opłat  (np.  wynikających z Tabeli Opłat i Prowizji) oprócz prowizji wymienionej w formularzu ofertowym.

 

 1. Warunki udziału w konkursie

 

W konkursie mogą wziąć udział Banki, które spełniają następujące wymagania:

 • są uprawnione do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,
 • posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania prac lub czynności, wynikających z ustawy o obligacjach,
 • dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • są bankiem,
 • znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty,
 • nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

 

 1. Warunki prowadzenia konkursu

 

Organizator konkursu ustala następujące warunki prowadzenia konkursu:

 

 • Organizator wysyła Ogłoszenie o konkursie Bankom na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 • Banki, które spełniają warunki udziału w konkursie, a które nie otrzymały od Organizatora Ogłoszenia o konkursie, mogą wziąć udział w konkursie.
 • W przypadku wątpliwości dotyczących treści niniejszego zaproszenia Bank może zwrócić się – na piśmie, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej do Organizatora o wyjaśnienia.
 • Bank może zwrócić się na piśmie, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej – do Organizatora o przesłanie danych finansowych potrzebnych Bankowi do oceny finansowej Emitenta w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, o ile Organizator nie zamieścił tych danych w Internecie pod adresem: http://bip.choroszcz.pl.
 • Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje finansowe udzielone przez Organizatora jednemu z Banków zostaną przekazane również innym Bankom.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu przed upływem terminu składania ofert.
 • W przypadku zmiany warunków konkursu Organizator przekaże informację o zmianie Bankom, które zostały zaproszone do złożenia oferty oraz zamieści informację o zmianie w Internecie pod adresem http://bip.choroszcz.pl/ogloszenia/

Banki, które złożyły ofertę przed ogłoszeniem informacji o zmianie warunków konkursu, mają prawo ją zmienić, przesyłając nową ofertę przed upływem terminu składania ofert.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niektórych postanowień niniejszego Ogłoszenia o konkursie, jeżeli jest to w interesie Organizatora i nie uchybia zasadom uczciwej konkurencji.
 1. Kontakt z Organizatorem

 

Wyznacza się następujące osoby do kontaktu Organizatora z Bankami:

Skarbnik Gminy Choroszcz Maria Borodziuk,

dane kontaktowe: nr tel. 85 713 22 20, tel. kom. 504 210 914 e-mail: skarbnik@choroszcz.pl.

     8. Sporządzenia i przesłania ofert

 

Banki biorące udział w konkursie zobowiązane są, pod rygorem odrzucenia oferty, do zachowania poniższych warunków:

 • Oferta powinna być złożona na całość emisji obligacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami zawartymi w uchwale nr XXXVI/360/2018 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 • Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Banku lub posiadającego stosowne upoważnienie wystawione przez Bank.
 • Miejsca oferty, w których Bank naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Banku lub upoważnionego przedstawiciela Banku.
 • Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
 • Na kopercie należy umieścić następujące informacje: „Oferta w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji dla Gminy Choroszcz. Nie otwierać przed dniem 30 lipca 2018 r. godz.14:00".
 • Bank może złożyć tylko jedną ofertę i staje się nią związany na okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert.

Oferta musi składać się z:

 • oferty cenowej złożonej na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia wraz z arkuszem kalkulacyjnym ceny, stanowiącym załącznik nr 1a. (Organizator dopuszcza jedynie te elementy wynagrodzenia, które będą określone w ofercie cenowej);
 • oświadczenia Banku o spełnianiu warunków udziału w konkursie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia;
 • pełnomocnictwa do reprezentowania Banku, jeśli oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną, niż wykazana we właściwym rejestrze jako uprawniona do reprezentacji Banku;
 • projektu umowy emisyjnej lub podobnego dokumentu stosowanego przez Bank.

Ofertę należy złożyć w biurze podawczym w Urzędzie Miejskim w Choroszczy, 16-070 Choroszcz, ul. Dominikańska 2, nie później niż do dnia 30 lipca 2018 r. do godziny 13:30.

Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem, powiadamiając o tym wszystkie Banki, do których skierowane zostało zaproszenie do składania ofert.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu

 

W celu wybrania najkorzystniejszej oferty Organizator ustala następujące warunki oceny otrzymanych ofert:

 • Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Choroszczy w dniu 30 lipca 2018 r. o godzinie 14:00 w sposób jawny.
 • Organizator dokona oceny spełniania przez oferty wymagań określonych w niniejszym ogłoszeniu i w trakcie tego procesu może żądać udzielania przez Banki wyjaśnień i uzupełnień braków w ofertach, pod rygorem odrzucenia oferty. Wyjaśnienia i uzupełnienia braków winny nastąpić w terminie 3 dni roboczych od dnia wezwania przez Organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybrania żadnej oferty. W takim przypadku Bankom nie przysługuje żadne roszczenie względem Organizatora dotyczące niniejszego konkursu.
 • Wybrany Bank zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty, a o dokonanym rozstrzygnięciu zostaną niezwłocznie zawiadomione pozostałe Banki, które zostały zaproszone do składania ofert, ze wskazaniem Banku, którego ofertę wybrano.

 

 1. Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Przy wyborze oferty Organizator będzie kierował się następującymi kryteriami:

 • wysokość łącznego kosztu jako sumy wynagrodzenia Operatora i oprocentowania emisji obligacji - obliczonego w arkuszu kalkulacyjnym (załącznik nr 1a, pkt III),
 • warunki projektu umowy emisyjnej lub podobnego dokumentu przedstawionego przez Bank.

Organizator dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z najniższym łącznym kosztem, będącym sumą  wynagrodzenia Operatora i oprocentowania emisji obligacji - obliczonego w arkuszu kalkulacyjnym (załącznik nr 1a, pkt III),

Jeżeli w ofercie tej warunki projektu umowy emisyjnej lub podobnego dokumentu przedstawionego przez Bank będą mniej korzystne dla Organizatora niż warunki przedstawione w innej ofercie, Organizator może wybrać inną ofertę, nawet jeżeli będzie zawierała wyższy zaoferowany koszt wynagrodzenia Operatora i oprocentowania emisji obligacji - obliczonego w arkuszu kalkulacyjnym (załącznik nr 1a, pkt III),

W przypadku złożenia dwóch ofert z takim samym kosztem wynagrodzenia Operatora i oprocentowania emisji obligacji - obliczonego w arkuszu kalkulacyjnym (załącznik nr 1a, pkt III), Organizator zastrzega sobie prawo do
wezwania te Banki do złożenia ofert uzupełniających.

W ofercie uzupełniającej Bank musi zaoferować niższy koszt wynagrodzenia Operatora i oprocentowania emisji obligacji - obliczonego w arkuszu kalkulacyjnym (załącznik nr 1a, pkt III), niż zaoferowana w swojej pierwszej ofercie lub ofertę z korzystniejszym dla Organizatora wzorem umowy. Organizator dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji zapisów zawartych we wzorze umowy emisyjnej lub podobnego dokumentu przedstawionego przez Bank - przed wyborem oferty lub po jej wyborze - w taki sposób, że umowa zawarta między Organizatorem a Bankiem będzie zawierała zapisy bardziej korzystne dla Organizatora względem zapisów zawartych we wzorze umowy emisyjnej lub podobnym dokumencie przedstawionym przez Bank.

 

 1. Zawarcie umowy

Organizator określa następujące warunki podpisania umowy:

 

 1. Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty Bankowi jako najkorzystniejszej nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej z Bankiem.
 2. Umowa zostanie podpisana na warunkach określonych w złożonej ofercie, z uwzględnieniem wyników negocjacji, jeżeli zostaną przeprowadzone z Bankiem.
 3. Bank, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, powinien być gotowy do zawarcia umowy emisyjnej nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze jego oferty.
 4. Jeżeli Bank będzie uchylać się od zawarcia umowy Organizator może zawrzeć umowę z Bankiem, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę.

 

  

Z poważaniem

Burmistrz Choroszczy

mgr inż. Robert Wardziński

 

 Zaproszenie wraz z załącznikami

zamieszczone są na stronie internetowej: http://bip.choroszcz.pl/ogloszenia/

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz - Robert Wardziński

Data wytworzenia: 2018-07-19

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2018-07-19

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2018-07-19