Ogłoszenie Burmistrza Choroszczy o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym

na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w obrębie Ogrodniki, gm. Choroszcz o nr geod. 122

BURMISTRZ  CHOROSZCZY

OGŁASZA  PIERWSZY  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY

NA   SPRZEDAŻ  NIERUCHOMOŚCI  GMINNEJ

 

położonej w obrębie Ogrodniki, gm. Choroszcz

o  nr geod. 122

(KW BI1B/00255285/1)

 

Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Ogrodniki, gm. Choroszcz:

 

- działka o nr geod.122  o pow. 0,0919 ha, cena wywoławcza 137 850,00 zł (netto).

Nieruchomość niezabudowana o foremnym kształcie, zbliżonym do prostokąta i jest porośnięta trawą, a w części drzewostanem liściastym i krzakami, zlokalizowana pośród skupiska zabudowy zagrodowej wsi, w odległości ok. 40 m na północ od ulicy wiejskiej o nawierzchni brukowanej, wzdłuż której rozprowadzone są sieci elektryczna i wodociągowa. Działka na zachodzie przylega do rowu melioracyjnego o brzegach porośniętych olszyną. Dostęp do drogi publicznej poprzez drogę wewnętrzną gminną.

Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Ww. działka nie leży w specjalnej strefie rewitalizacji i na dzień dzisiejszy Rada Miejska w Choroszczy nie podjęła uchwały o ustanowieniu obszaru rewitalizacji.

W ewidencji gruntów wykazana jest jako ŁIV- (0,0841 ha) łąki trwałe i W-ŁIV-(0,0078 ha) grunty pod rowami.

Przetarg na ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 22.08.2023 roku  o godz.  1000     w budynku Urzędu Miejskiego w Choroszczy ul. Dominikańska 2 (sala konferencyjna).

 Wadium w wysokości 10 %  ceny wywoławczej, należy wpłacić w pieniądzu do dnia 16.08.2023 r. na konto Urzędu Miejskiego w Choroszczy nr 57 1020 1332 0000 1502 0946 0595.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr z 2022 r. poz. 931 ze zm.) do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium w pieniądzu.

Osoby prawne winny przedłożyć odpowiednie pełnomocnictwo.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena za zbycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu.

Niestawienie się bez usprawiedliwienia w ustalonym miejscu i terminie oznaczać będzie odstąpienie od umowy i przepadek wadium. Koszt zawarcia aktu notarialnego oraz koszt geodezyjnego okazania lub posadowienia znaków granicznych ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Wydziale  Geodezji Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Choroszczy ul. Dominikańska 2 (pokój nr 8 i 9, tel. (85) 713-22-13, (85) 713-22-05). Jednocześnie pełny tekst ogłoszenia został na okres 30 dni wywieszony na tablicy ogłoszeń, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, a także zamieszczony na stronie internetowej choroszcz.pl, bip.choroszcz.pl. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszczony będzie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym powiat. 

 

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie: art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).

 

 

 

ZASTĘPCA BURMISTRZA

                                                                                           mgr inż. Mirosław Zalewski

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Mirosław Zalewski - Zastępca Burmistrza

Data wytworzenia: 2023-07-18

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2023-08-30

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2023-07-19