AR.6740.3.23.2021 Obwieszczenie Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 11.02.2022 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę i przebudowę drogi gminnej ulicy Diamentowej w Krupnikach wraz budową i przebudową infrastruktury technicznej

           Starosta

Powiatu Białostockiego

 

AR.6740. 3. 23. 2021

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 11.02.2022 r.

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 176) oraz art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Choroszczy, złożony w dniu 17.09.2021 r., uzupełniony po postanowieniu w dniu 31.01.2022 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej: rozbudowę i przebudowę drogi gminnej ulicy Diamentowej w Krupnikach wraz  budową i przebudową infrastruktury technicznej na działkach nr geod.: 119/2, 292/1 , 203/2 , 76/34, 76/36, 76/38, 76/28, 76/30, 76/32, 74/12, 75/9, 75/13, 75/15, 75/11, 77/76, 77/78, 77/70, 77/72, 77/74, 77/66, 77/64, 77/67, 77/60, 77/62, 77/68, 77/12 - obręb 13 Krupniki, jedn. ewid. 200201_5 gm. Choroszcz. Ograniczenie w użytkowaniu z działek (czasowe zajęcie) działki nr geod: 118/4, 293, 76/4 – obręb 13 Krupniki, jedn. ewid. 200201_5 gm. Choroszcz - z uwagi na przebudowę skrzyżowania z ul. Szmaragdową w Krupnikach i budowę linii sieci telekomunikacyjnej doziemnej; 74/6 – obręb 13 Krupniki, jedn. ewid. 200201_5 gm. Choroszcz - z uwagi na przebudowę skrzyżowania z ul. Szafirową w Krupnikach; 76/39 – obręb 13 Krupniki, jedn. ewid. 200201_5 gm. Choroszcz – w celu budowy zbiornika szczelnego o pojemności 10m3; 77/69, 77/61, 77/63 – obręb 13 Krupniki, jedn. ewid. 200201_5 gm. Choroszcz – z uwagi na przebudowę sieci energetycznej; 1870/3– obręb 6 Starosielce Płd., jedn. ewid. 206101_1 Białystok  – z uwagi na przebudowę sieci energetycznej; 3130 – obręb 6 Starosielce Płd., jedn. ewid. 206101_1 Białystok – z uwagi na przebudowę skrzyżowania z ul. Duńską w Białymstoku, rozbiórkę kabla doziemnego sieci telekomunikacyjnej, budowę napowietrznej sieci oświetleniowej; 3097 – obręb 6 Starosielce Płd., jedn. ewid. 206101_1 Białystok – z uwagi na przebudowę skrzyżowania z ul. Troczewskiego w Białymstoku, przebudowę doziemnej sieci telekomunikacyjnej; 3081, 3064 – obręb 6 Starosielce Płd., jedn. ewid. 206101_1 Białystok – z uwagi na przebudowę doziemnej sieci telekomunikacyjnej. Zakres robót budowlanych, zgodnie z załączonym projektem budowlanym polega na: budowie nawierzchni, jezdni, chodników, poboczy, zjazdów, przebudowie nawierzchni skrzyżowań, opasek, budowie rowu filtracyjnego, rozbiórce zbiornika szczelnego o poj. 10m3 na działce o nr geod. 76/38, budowie zbiornika szczelnego o poj. 10m3 na działce o nr geod. 76/39, budowie sieci kanalizacji deszczowej z komorami retencyjno-rozsączającymi, przykanalikami i wpustami ulicznymi, przebudowie i budowie sieci energetycznej nN, przebudowie i budowie sieci energetycznej napowietrznej nN, przebudowie i budowie sieci oświetlenia ulicznego, przebudowie odcinka sieci wodociągowej, przebudowie i budowie linii kablowej doziemnej i nadziemnej sieci telekomunikacyjnej, wycince drzew i krzewów; z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości: Obręb 13 Krupniki, jedn. ewid. 200201_5 gm. Choroszcz: nr geod. 292 na działki 292/1, 292/2, nr geod. 203 na działki 203/2, 203/3, nr geod. 76/11 na działki 76/34, 76/35, nr geod. 76/12 na działki 76/36, 76/37, nr geod. 76/13 na działki 76/38, 76/39, nr geod. 76/8 na działki 76/28, 76/29, nr geod. 76/9 na działki 76/30, 76/31, nr geod. 76/10 na działki 76/32, 76/33, nr geod. 75/1 na działki 75/9, 75/10, nr geod. 75/6 na działki 75/13, 75/14, nr geod. 75/8 na działki 75/15, 75/16, nr geod. 75/4 na działki 75/11, 75/12, nr geod. 77/33 na działki 77/76, 77/77, nr geod. 77/59 na działki 77/78, 77/79, nr geod. 77/17 na działki 77/70, 77/71, nr geod. 77/18 na działki 77/72, 77/73, nr geod. 77/20 na działki 77/74, 77/75, nr geod. 77/10 na działki 77/66, 77/67, 77/68, 77/69, nr geod. 77/9 na działki 77/64, 77/65, nr geod. 77/3 na działki 77/60, 77/61, nr geod. 77/4 na działki 77/62, 77/63.

Działki przewidziane do włączenia w pas drogi gminnej ul. Diamentowej: nr geod. 292/1, 203/2, 76/34, 76/36, 76/38, 76/28, 76/30, 76/32, 75/9, 75/13, 75/15, 75/11, 77/76, 77/78, 77/70,  77/72, 77/74, 77/66, 77/64, 77/67, 77/60, 77/62, 77/68, 77/12 - obręb 13 Krupniki, jedn. ewid. 200201_5 gm. Choroszcz.

Zawiadomienie i doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w prasie i na tablicy ogłoszeń w siedzibie gminy, tj. od dnia 11.02.2022 r.  do dnia 25.02.2022 r. W terminie do dnia 04.03.2022 r. w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, ul. Borsucza 2, od poniedziałku do piątku  w godzinach 800-1400, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy.

Z uwagi na obowiązujący stan epidemii ogłoszony w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, skorzystanie z ww. uprawnienia jest możliwe wyłącznie po uprzednim umówieniu terminu wizyty TELEFONICZNIE POD NUMEREM 085 740 39 25.

 

Z up. STAROSTY

E. Karina Kurzewska

DYREKTOR WYDZIAŁU ARCHITEKTURY                                                                                                                 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: E. Karina Kurzewska - DYREKTOR WYDZIAŁU ARCHITEKTURY Starostwa Powiatowego

Data wytworzenia: 2022-02-11

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2022-02-11

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2022-02-11