Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz

w obrębie wsi Kruszewo, Pańki, Konowały, Izbiszcze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE

Burmistrza Choroszczy

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębie wsi Kruszewo, Pańki, Konowały, Izbiszcze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, 1506 i 1597) w związku z art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1688) i art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) w związku z realizacją Uchwały Nr XI/114/2019 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębie wsi Kruszewo, Pańki, Konowały, Izbiszcze, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębie wsi Kruszewo, Pańki, Konowały, Izbiszcze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 16.05.2024 r. do 07.06.2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz, pokój nr 17, w godzinach pracy urzędu. Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępnione będą także na stronie internetowej https://bip.choroszcz.pl/.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w ww. projekcie planu odbędzie się w dniu 27.05.2024 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz o godzinie 16.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, 1506 i 1597) w związku z art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1688), każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi. Uwagi można wnosić do Burmistrza Choroszczy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.07.2024 r.

Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej: przesłane pocztą lub doręczone osobiście na adres Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz lub w postaci elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: urzad@choroszcz.pl lub na adres skrytki Urzędu Miejskiego w Choroszczy na ePUAP: /kmjpp5874d/domyślna.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu ww. planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektu planu na środowisko, mogą składać do ww. dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Choroszczy, Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz,
  • ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Choroszczy, Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@choroszcz.pl lub przez platformę ePUAP, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.07.2024 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Mirosław Zalewski - Sekretarz Gminy

Data wytworzenia: 2024-05-08

Wprowadzający: Izabela Oniszczuk

Data modyfikacji: 2024-05-16

Opublikował: Izabela Oniszczuk

Data publikacji: 2024-05-08