WOOŚ.420.19.2021.PP.29 OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE

z dnia 1 września 2023 r.

REGIONALNY DYREKTOR

OCHRONY ŚRODOWISKA
W LUBLINIE

WOOŚ.420.19.2021.PP.29

Lublin dnia 1 września 2023 r.

 

 OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE

 

Zgodnie z art. 36 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 775 - cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1094 ze zm.- cyt. dalej jako „UUOŚ”),

zawiadamiam,

iż postępowanie wszczęte na wniosek  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala, Biuro Ochrony Środowiska reprezentowane przez pełnomocnika w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Prace na linii E75 na odcinku Białystok - Suwałki - Trakiszki (granica państwa), etap I, odcinek Białystok – Ełk” z uwagi na skomplikowany charakter sprawy, konieczność dokonania uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiska oraz konieczność przeprowadzenia postępowania z udziałem społeczeństwa, nie może być zakończone w terminie określonym w art. 35 k.p.a. Wskazuje się nowy termin rozpatrzenia sprawy: do  1 grudnia 2023 r. Jednocześnie informuję o prawie do wniesienia ponaglenia zgodnie z art. 37 k.p.a.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia, innego publicznego ogłoszenia lub udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej /liczonych od dnia następnego po publicznym ogłoszeniu/.

 

Obwieszczenie nastąpiło w dniach: od …………….. do ……………..                               

Regionalny Dyrektor

Ochrony Środowiska
w Lublinie

dr inż. Arkadiusz Iwaniuk

/podpis elektroniczny/

 

 

Otrzymują z prośbą o ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty:

 1. Urząd Miejski w Białymstoku - doręczenie elektroniczne e-puap
 2. Urząd Miejski w Choroszczy – doręczenie elektroniczne e-puap
 3. Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże – doręczenie elektroniczne e-puap
 4. Urząd Gminy Krypno– doręczenie elektroniczne e-puap
 5. Urząd Miejski w Knyszynie– doręczenie elektroniczne e-puap
 6. Urząd Miejski w Mońkach– doręczenie elektroniczne e-puap
 7. Urząd Miejski w Goniądzu– doręczenie elektroniczne e-puap
 8. Urząd Miasta Grajewo– doręczenie elektroniczne e-puap
 9. Urząd Gminy Grajewo– doręczenie elektroniczne e-puap
 10. Urząd Gminy Prostki– doręczenie elektroniczne e-puap
 11. Urząd Miasta Ełk- doręczenie elektroniczne e-puap
 12. Urząd Gminy Ełk– doręczenie elektroniczne e-puap
 13. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie– doręczenie elektroniczne e-puap
 14. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku– doręczenie elektroniczne e-puap
 15. – tablica, BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie                 

Do wiadomości:

PKP PLK S.A. w Warszawie reprezentowane przez Pana Jarosława Wałaszewskiego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Północny ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdańsk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie dr inż. Arkadiusz Iwaniuk

Data wytworzenia: 2023-09-01

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2023-09-05

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2023-09-05