AR.6740.3.5.2019 Obwieszczenie Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 21.10.2019 r.

Starosta

Powiatu Białostockiego

AR.6740. 3. 5. 2019

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 21.10.2019 r.

                Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania  i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że w dniu 16.10.2019 r., po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Choroszczy, złożonego w dniu 05.04.2019 r., uzupełnionego w dniu 20.09.2019 r., wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 1552B wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej, budowę pętli autobusowej przy ulicy Dominikańskiej w m. Choroszcz, na działkach o nr ewid. 1537, 793/13, 793/15

obejmującej swoim zakresem:

  • budowę nawierzchni jezdni pętli autobusowej,
  • budowę wjazdu i wyjazdu z pętli autobusowej,
  • budowę miejsc postojowych w ilości: 17 miejsca postojowe + 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych,
  • budowę zjazdu indywidualnego,
  • budowę chodników,
  • budowę sieci kanalizacji deszczowej,
  • przebudowę i budowę sieci energetycznej oświetleniowej kablowej nn,
  • przebudowę kolidujących odcinków sieci telekomunikacyjnych napowietrzno - kablowych.

 

Z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału działki: obręb 31 Choroszcz, jedn. ewid. m. Choroszcz

  • nr geod. 793/14 na działki nr 793/15 i 793/16

Działka przewidziana do włączenia w pas drogi powiatowej nr 1552B:

       obręb 31 Choroszcz, jedn. ewid. m. Choroszcz dz. nr  793/15.

 

        Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Architektury, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, pok. 305, od poniedziałku do piątku  w godzinach 800-1400.

 

          Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od doręczenia decyzji wnioskodawcy, a dla pozostałych stron po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w drodze obwieszczeń o wydaniu decyzji w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, w Urzędzie Gminy Choroszcz (tablica ogłoszeń i bip) oraz w prasie lokalnej.

 

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

 

Z up. STAROSTY

 Karina Kurzewska

DYREKTOR WYDZIAŁU ARCHITEKTURY

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Dyrektor Wydziału Architektury - E. Karina Kurzewska

Data wytworzenia: 2019-10-21

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2019-10-18

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2019-10-18