OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH położonych w obrębie Żółtki, gm. Choroszcz

BURMISTRZ  CHOROSZCZY

OGŁASZA  PIERWSZY  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY

NA   SPRZEDAŻ  NIERUCHOMOŚCI  GMINNYCH

 

położonych w obrębie Żółtki, gm. Choroszcz

o  nr geod. 1032/8 i 1032/21

(KW BI1B/00240421/9)

 

Nieruchomości niezabudowane położone w obrębie Żółtki, gm. Choroszcz:

 

- działka o nr geod. 1032/8 o pow. 0,1784 ha, cena wywoławcza 92 019,00 zł (netto).

Nieruchomość niezabudowana o kształcie lekko wydłużonym, zbliżonym do trapezu, na której znajduje się rów o głębokości około 3-4 m zarośnięty drzewami liściastymi i krzakami, natomiast na powierzchni ok. 50 m2 teren działki jest pokryty zużytą, spękaną nawierzchnią asfaltową parkingu. Działka przecięta jest z zachodu na wschód podziemną linią telefoniczną.

Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną.

Ww. działka nie leży w specjalnej strefie rewitalizacji i na dzień dzisiejszy Rada Miejska  w Choroszczy nie podjęła uchwały o ustanowieniu obszaru rewitalizacji.

W ewidencji gruntów wykazana jest jako Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub  w trakcie zabudowy.

Nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia na czas nieoznaczony nieodpłatnej służebności przejścia i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działki 965/1,  a projektowany przebieg służebności określa załącznik nr 1 do wykazu zarządzenia nr 259/2021 z dnia 21 czerwca 2021 r.

 

- działka o nr geod. 1032/21 o pow. 0,1660 ha, cena wywoławcza 137 830,00 zł (netto).

Nieruchomość niezabudowana o kształcie lekko wydłużonym, zwartym, zbliżonym do trapezu. Jest gruntem niezagospodarowanym, zachwaszczonym i częściowo zakrzaczonym, przyległym na północy do ok. 2-metrowej wysokości nasypu, na którym biegnie stara droga,   a na południu do niezabudowanego i częściowo zadrzewionego pasa gruntu pomiędzy starym i nowym przebiegiem drogi krajowej.

Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę produkcyjną i usługową wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi.

Ww. działka nie leży w specjalnej strefie rewitalizacji i na dzień dzisiejszy Rada Miejska  w Choroszczy nie podjęła uchwały o ustanowieniu obszaru rewitalizacji.

W ewidencji gruntów wykazana jest jako Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

Nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia na czas nieoznaczony nieodpłatnej służebności przejścia i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działki 1047,  a projektowany przebieg służebności określa załącznik nr 2 do wykazu zarządzenia nr 259/2021 z dnia 21 czerwca 2021 r.

 

Przetarg na ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 15.02.2022 roku  o godz.  1000     w budynku Urzędu Miejskiego w Choroszczy ul. Dominikańska 2 (sala konferencyjna).

 

Wadium w wysokości 10 %  ceny wywoławczej, należy wpłacić w pieniądzu do dnia 09.02.2022 r. na konto Urzędu Miejskiego w Choroszczy nr 57 1020 1332 0000 1502 0946 0595.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr z 2021 r. poz. 685 ze zm.) do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium w pieniądzu.

Osoby prawne winny przedłożyć odpowiednie pełnomocnictwo.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena za zbycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu.

Niestawienie się bez usprawiedliwienia w ustalonym miejscu i terminie oznaczać będzie odstąpienie od umowy i przepadek wadium. Koszt zawarcia aktu notarialnego oraz koszt geodezyjnego okazania lub posadowienia znaków granicznych ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Wydziale  Geodezji Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Choroszczy ul. Dominikańska 2 (pokój nr 8 i 9, tel. 713-22-13, 713-22-05). Jednocześnie pełny tekst ogłoszenia został na okres 30 dni wywieszony na tablicy ogłoszeń, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, a także zamieszczony na stronie internetowej choroszcz.pl, bip.choroszcz.pl. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszczony będzie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym powiat. 

 

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie: art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).

 

 

 

                                                                                                  

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Mirosław Zalewski - Sekretarz Gminy

Data wytworzenia: 2022-01-11

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2022-01-11

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2022-01-11