G-II.6151.2.2023 Obwieszczenie Burmistrza Choroszczy z 15.12.2023 r.

o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Głuszec”, które odbędą się na terenie obwodu łowieckiego nr 182

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Choroszcz,  15 grudnia 2023 r.

 

G-II.6151.2.2023

 

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) w związku z art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 31 października 1995 r. prawo łowieckie (Dz.U. z 20232 r. poz. 1082 t.j.),

 

Burmistrz Choroszczy

 

podaje do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Głuszec”, które odbędą się na terenie obwodu łowieckiego nr 182 w rejonie miejscowości:

 

- Jeroniki i Łyski w dniu: 28.01.2024 r. w godz. 8.00 – 15.00

- Czaplino w dniu: 11.02.2024 r. w godz. 8.00 – 15.00

           

            Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 42ab ust. 3, 4 i 5 prawo łowieckie (Dz.U. z 20232 r. poz. 1082 tj.), właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego Burmistrza.

W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

Burmistrz zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem.

Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

       

 

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło w dniu 15.12.2023 r. poprzez umieszczenie:

 

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Choroszczy,

- w BIP Urzędu Miejskiego w Choroszczy, na stronie internetowej, www.choroszcz.pl

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Zdzisław Dorożko - Kierownik Wydziału

Data wytworzenia: 2023-12-15

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2023-12-15

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2023-12-15