Ogłoszenie z dnia 29.12.2020 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia w trybie bezprzetargowym nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Choroszcz

Z A R Z Ą D Z E N I E  NR     211/2021

Burmistrza Choroszczy

z dnia 29 stycznia 2021 roku

 

w sprawie przeznaczenia do użyczenia w trybie bezprzetargowym nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Choroszcz

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713,1378 tj.), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 tj.) oraz §2 i §10 uchwały nr V/31/07 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami należącymi do zasobu Gminy Choroszcz (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 102, poz. 871 ze zm.) oraz Nr XXIII/182/09 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami należącymi do zasobu Gminy Choroszcz (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2009 r. Nr 143, poz. 1558), Nr XVII/180/2013 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami należącymi do zasobu Gminy Choroszcz (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r., poz. 2303) i Nr XIII/133/2016 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami należącymi do zasobu Gminy Choroszcz (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016r., poz. 926)   zarządzam co następuje:

 §1

Przeznacza się do użyczenia w trybie bezprzetargowym nieruchomość stanowiącą własność Gminy Choroszcz, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzania.

 §2

Wykaz o którym mowa w §1, podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Burmistrza Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 2, a także zamieszcza się na stronie internetowej choroszcz.pl, bip.choroszcz.pl Urzędu Miejskiego w Choroszczy. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

 §3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Wardziński - Burmistrz Choroszczy

Data wytworzenia: 2021-01-29

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2021-01-29

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2021-01-29