Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP Gminy Choroszcz

w obrębach Łyski, Porosły i Miasto Choroszcz

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11, art. 8d ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2021 r. poz. 741) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 2-5 i ust. 2, w związku z art. 46 ust. 1 pkt. 1 i art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247),  w związku z Uchwałą Nr XV/169/2020 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębach Łyski, Porosły i m. Choroszcz, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębach Łyski, Porosły i m. Choroszcz, w dniach od 7.05.2021 r. do 28.05.2021 r., w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Choroszczy (ul. Dominikańska 2), w godz. 830 - 1430.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25.05.2021 r., w auli Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy (Choroszcz, ul. Henryka Sienkiewicza 29) o godz. 1100.

Zgodnie z art. 17 pkt. 11 i art. 18 ust. 1,  związku z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.), każdy, kto kwestionuje rozwiązania przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi. Uwagi dotyczące projektu zmiany planu należy składać na piśmie do Burmistrza Choroszczy, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz przedmiotu uwagi, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.06.2021 r. Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: urzad@choroszcz.pl.

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.), uwagi dotyczące prognozy, należy składać na piśmie do Burmistrza Choroszczy, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz przedmiotu uwagi, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.06.2021 r. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Choroszczy - ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: urzad@choroszcz.pl.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) będzie również w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choroszczy pod adresem: https://bip.choroszcz.pl/ogloszenia/wylozenie-do-publicznego-wgladu-projektu-zmiany-mpzp-gminy-choroszcz.html.

W związku z zagrożeniem epidemicznym COVID-19 zapoznanie się z formą papierową przedmiotowego projektu planu i prognozy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy możliwe  jest po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby pod nr telefonu 85 713 22 29.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest  Burmistrz Choroszczy.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz - Robert Wardziński

Data wytworzenia: 2021-04-29

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2021-04-29

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2021-04-29