Ogłoszenie Burmistrza Choroszczy o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym

BURMISTRZ  CHOROSZCZY

OGŁASZA  PIERWSZY  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY

NA   SPRZEDAŻ  NIERUCHOMOŚCI  GMINNYCH

 

położonych w obrębie Żółtki, gm. Choroszcz

o  nr geod. 1032/25, 1032/26, 1032/28

(KW BI1B/00240421/9)

 

Nieruchomości niezabudowane położone w obrębie Żółtki, gm. Choroszcz:

 

- działka o nr geod. 1032/25 o pow. 0,0455 ha, cena wywoławcza 38 085,00 zł (netto).

Nieruchomość niezabudowana o kształcie zwartym, zbliżonym do trapezu, położona pośród zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej wsi Żółtki, ok. 2 km na północ od siedziby władz miejskich Choroszczy. Jest gruntem wydzielonym z pasa drogowego dawnej drogi krajowej Białystok – Warszawa, która obecnie przebiega nową trasą. Przyległa do działki stara droga ma nawierzchnię asfaltową i jest na tym odcinku pozbawiona uzbrojenia, ale jest przecięta w narożniku podziemnym kablem telefonicznym. Działka jest oddzielona od tej drogi około 2-metrowej wysokości, zakrzaczoną i porośniętą pojedynczymi, niewielkimi brzozami skarpą. W północno-zachodnim narożniku działki posadowiona jest stara, wyłączona obecnie z użytkowania wiata przystanku autobusowego. Zarówno wiata, jak  i rosnące na nieruchomości drzewa nie przedstawiają znaczącej wartości użytkowej.

Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zabudowę usługową wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną.

Ww. działka nie leży w specjalnej strefie rewitalizacji i na dzień dzisiejszy Rada Miejska  w Choroszczy nie podjęła uchwały o ustanowieniu obszaru rewitalizacji.

W ewidencji gruntów wykazana jest jako Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

Nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia na czas nieoznaczony nieodpłatnej służebności przejścia i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działki 1043. Projektowany przebieg służebności został przedstawiony linią koloru czerwonego i literami A-B-C-D na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do wykazu stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 557/2024 z dnia 26 stycznia 2024 r.

 

- działka o nr geod. 1032/26 o pow. 0,0400 ha, cena wywoławcza 33 408,00 zł (netto).

Nieruchomość niezabudowana o kształcie zbliżonym do trapezu i jest położona pośród zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej wsi Żółtki, ok. 2 km na północ od siedziby władz miejskich Choroszczy. Jest ona gruntem wydzielonym z pasa drogowego dawnej drogi krajowej Białystok – Warszawa, która obecnie przebiega nową trasą. Przyległa do działki stara droga ma nawierzchnię asfaltową i jest na tym odcinku pozbawiona uzbrojenia, ale jest przecięta w poprzek podziemnym kablem telefonicznym. Działka jest oddzielona od przyległej drogi ok. 2-metrowej wysokości, zakrzaczoną skarpą i jest na niej wysypany żwirem i pokruszonym asfaltem wjazd z przepustem betonowym, prowadzący z drogi do zabudowanych posesji, położonych na tyłach działki.

Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną.

Ww. działka nie leży w specjalnej strefie rewitalizacji i na dzień dzisiejszy Rada Miejska  w Choroszczy nie podjęła uchwały o ustanowieniu obszaru rewitalizacji.

W ewidencji gruntów wykazana jest jako Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

Nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia na czas nieoznaczony nieodpłatnej służebności przejścia i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działki 1042. Projektowany przebieg służebności został przedstawiony linią koloru czerwonego i literami A-B-C-D na mapie stanowiącej załącznik nr 2 do wykazu stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 557/2024 z dnia 26 stycznia 2024 r.

 

- działka o nr geod. 1032/28 o pow. 0,0348 ha, cena wywoławcza 29 065 zł (netto).

Nieruchomość niezabudowana o kształcie zwartym, zbliżonym do trapezu i jest położona pośród zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej wsi Żółtki, ok. 2 km na północ od siedziby władz miejskich Choroszczy. Jest gruntem wydzielonym z pasa drogowego dawnej drogi krajowej Białystok – Warszawa, która obecnie przebiega nową trasą. Przyległa do działki stara droga ma nawierzchnię asfaltową i jest na tym odcinku pozbawiona uzbrojenia, ale jest przecięta w poprzek podziemnym kablem telefonicznym.

Działka jest oddzielona od przyległej drogi około 1,5 m skarpą i ma prowizorycznie utwardzony żwirem wjazd z tej drogi z przepustem. Jest porośnięta trawą z wyjeżdżoną drogą. Południową granicą działka przylega do ogrodzonej posesji zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.

Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną.

Ww. działka nie leży w specjalnej strefie rewitalizacji i na dzień dzisiejszy Rada Miejska  w Choroszczy nie podjęła uchwały o ustanowieniu obszaru rewitalizacji. W ewidencji gruntów wykazana jest jako Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy

Nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia na czas nieoznaczony nieodpłatnej służebności przejścia i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działki 1040/1. Projektowany przebieg służebności został przedstawiony linią koloru czerwonego i literami A-B-C-D na mapie stanowiącej załącznik nr 3 do wykazu stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 557/2024 z dnia 26 stycznia 2024 r.

 

Przetarg na ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 07.05.2024 roku  o godz.  1000 w budynku Urzędu Miejskiego w Choroszczy ul. Dominikańska 2 (sala konferencyjna).

 

Wadium w wysokości 10 %  ceny wywoławczej, należy wpłacić w pieniądzu do dnia 30.04.2024 r. na konto Urzędu Miejskiego w Choroszczy nr 57 1020 1332 0000 1502 0946 0595.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr z 2023 r. poz. 1570 ze zm.) do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium w pieniądzu.

Osoby prawne winny przedłożyć odpowiednie pełnomocnictwo.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem
w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena za zbycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu
21 dni od daty zamknięcia przetargu.

Niestawienie się bez usprawiedliwienia w ustalonym miejscu i terminie oznaczać będzie odstąpienie od umowy i przepadek wadium. Koszt zawarcia aktu notarialnego oraz koszt geodezyjnego okazania lub posadowienia znaków granicznych ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Wydziale  Geodezji Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Choroszczy
ul. Dominikańska 2 (pokój nr 8 i 9, tel. 713-22-13, 713-22-05). Jednocześnie pełny tekst ogłoszenia został na okres 30 dni wywieszony na tablicy ogłoszeń, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, a także zamieszczony na stronie internetowej choroszcz.pl, bip.choroszcz.pl. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszczony będzie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym powiat. 

 

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie: art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).

 

 

 

                                                                                                  B U R M I S T R Z

                                                                                           mgr inż. Robert Wardziński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Choroszczy - Robert Wardziński

Data wytworzenia: 2024-03-28

Wprowadzający: Agnieszka Kopczewska

Data modyfikacji: 2024-05-16

Opublikował: Agnieszka Kopczewska

Data publikacji: 2024-03-28