G-II.6151.1.2023 Obwieszczenie Burmistrza Choroszczy z 20.10.2023 r.

- o planowanych polowaniach zbiorowych na sezon 2023-2024 KŁ Jeleń w Białymstoku

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Choroszcz,  20 października 2023 r.

 

G-II.6151.1.2023

 

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) w związku z art. 42ab ust. 2 ustawy  z dnia 31 października 1995 r. prawo łowieckie (Dz.U. z 20232 r. poz. 1082 t.j.),

 Burmistrz Choroszczy

 podaje do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Jeleń w Białymstoku, które odbędą się na terenie obwodu łowieckiego nr 183, 200 w rejonie miejscowości Rogowo (tereny leśne i polne) w dniach:

26.11.2023 r. w godz. 7.00 – 15.00

28.01.2024 r. w godz. 7.00 – 15.00

11.02.2024 r. w godz. 7.00 – 15.00

            Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 42ab ust. 3, 4 i 5 prawo łowieckie (Dz.U. z 20232 r. poz. 1082 tj.), właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego Burmistrza.

W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

Burmistrz zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem.

Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

 

  

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło w dniu 20.10.2023 r. poprzez umieszczenie:

 

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Choroszczy,

- w BIP Urzędu Miejskiego w Choroszczy, na stronie internetowej, www.choroszcz.pl

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Zdzisław Dorożko - Kierownik Wydziału

Data wytworzenia: 2023-10-20

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2023-10-20

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2023-10-20