G-III.6722.1.2024 OGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębach Porosły i Łyski

Choroszcz, 26 lutego 2024 r.

 

 

G-III.6722.1.2024

 

 

OGŁOSZENIE

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębach Porosły i Łyski

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.)  oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu Uchwały Nr LIV/513/2024 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębach Porosły i Łyski. Obszary objęte zmianą przedstawiono na załącznikach graficznych do ww. uchwały.

Obszary objęte zmianą przedstawiono na załącznikach graficznych do ww. uchwały. Do zmiany planu sporządzona zostanie prognoza oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do zmiany planu i prognozy. Wnioski mogą być składane do dnia 29 marca 2024 r.  w formie:

  • pisemnej (na adres: Urząd Miejski w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz),
  • drogą elektroniczną (pod adresem: urzad@choroszcz.pl).

Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię lub nazwę oraz adres wnioskodawcy, a także przedmiot wniosku wraz z oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Wardziński - Burmistrz Choroszczy

Data wytworzenia: 2024-02-26

Wprowadzający: Agnieszka Kopczewska

Data modyfikacji: 2024-02-27

Opublikował: Agnieszka Kopczewska

Data publikacji: 2024-02-27