OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz

 

Choroszcz, 26.02.2018 r.

G-III.6722.6.2017

G-III.6722.7.2017

 

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566) oraz uchwały  Nr VII/62/2015 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia z dnia 12 maja 2015 r. i uchwały  Nr VII/61/2015 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 12 maja 2015 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w obrębie miasta Choroszcz w części dotyczącej:

- rejonu ulic Sienkiewicza, Rumiankowa i 3-go Maja,

- rejonu ulic Kruszewskiej, Zaczerlańskiej i Zastawie I.

            Ww. projekty zmian planu i prognozy oddziaływania na środowisko będą wyłożone w terminie od 9 marca do 30 marca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 2 (pokój nr 10), w godzinach pracy Urzędu oraz dostępne na stronie internetowej : www.choroszcz.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach zmian planu odbędzie się w dniu 19 marca 2018 r. o godz. 1600 w sali  konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 2.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym można wnosić uwagi dotyczące ustaleń przyjętych w projektach zmian planu miejscowego i prognozach oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy kierować do Burmistrza Choroszczy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 kwietnia 2018 r. w formie:

  • pisemnej (adres: Urząd Miejski w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz),
  • ustnej - do protokołu (w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 2, pokój nr 10),
  • drogą elektroniczną (adres: urzad@choroszcz.pl).

            Wniesione uwagi zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Choroszczy w terminie nie dłuższym niż 21 dni od upływu terminu ich składania.

 

              Burmistrz

mgr inż. Robert Wardziński                                     

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz - Robert Wardziński

Data wytworzenia: 2018-02-27

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2018-02-27

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2018-02-27