AR.6740.3.1.2023 Obwieszczenie Starosty Powiatu Białostockiego

- dot. inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę i przebudowę dr gminnej - ulicy Rezydenckiej w Porosłach wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej

            Starosta

Powiatu Białostockiego

 

AR.6740. 3. 1. 2023

 

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 02.03.2023 r.

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 176 ze zm. ) oraz art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że na wniosek (AR.6740.3.1.2023) Burmistrza Choroszczy reprezentowanego przez Pana Wojciecha Grzybowskiego, złożony w dniu 20.01.2023 r., skorygowany w dniu 22.02.2023 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę i przebudowę dr gminnej - ulicy Rezydenckiej w Porosłach wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej na działkach o nr geod.: 306/52, 296/93, 296/92, 297/41,   297/42, 297/43, 297/44, 297/46, 297/9, 306/34, 296/24, 296/25, 296/43, 296/45, 296/47, 296/49, 296/51, 296/53, 296/55, 296/57, 296/59, 296/61, 296/63, 296/65, 296/67, 296/69, 296/71, 296/94, 297/48, 297/20, 297/22, 297/24, 297/35, 297/37, 297/39, 306/26, 306/28, 306/30, 306/32, 206/36, 306/38, 306/40, 306/42, 306/44, 306/46, 306/49 gmina Choroszcz, obręb ewidencyjny 0020 Porosły oraz czasowe zajęcie działek nr geod.: 101/7 – przebudowa sieci elektrycznej w drodze wojewódzkiej nr 676; 297/45, 297/47, 296/84 – budowa skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 676; 296/83, 296/23, 296/26, 296/74, 296/75, 296/76, 296/58, 296/62, 297/25, 297/32, 297/34, 297/40, 306/29, 306/33, 306/35, 306/37, 306/43, 306/39, 306/41, 306/53 – budowa zjazdu obręb ewidencyjny 0020 Porosły, gmina Choroszcz.

 

Zakres robót budowlanych, zgodnie z załączonym projektem budowlanym obejmuje:

  1. budowę nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów i poboczy,
  2. budowę drenażu,
  3. budowę sieci kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi,
  4. budowę sieci oświetlenia ulicznego,
  5. przebudowę sieci energetycznej,
  6. przebudowę sieci teletechnicznej,

 

z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości: jednostka ewidencyjna: gmina Choroszcz (200201_5), obręb ewidencyjny 0020 Porosły nr geod. 306/48 na działki 306/52 i 306/53.

 

Działki przewidziane do włączenia w całości w pas drogowy drogi gminnej - ulicy Rezydenckiej: jednostka ewidencyjna: gmina Choroszcz (200201_5) obręb ewidencyjny 0020 Porosły nr geod.: 306/52,  296/93,  296/92,  297/42,  297/44,   297/46,   297/9,   306/34.

 

Zawiadomienie i doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w prasie i na tablicy ogłoszeń w siedzibie gminy, tj. od dnia 02.03.2023 r.  do dnia 16.03.2023 r.

            W terminie do dnia 23.03.2023 r. w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Architektury, ul. Borsucza 2 w Białymstoku, pok. 11, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy wyłącznie po uprzednim umówieniu konkretnego terminu wizyty telefonicznie pod numerem 085 740 39 25.

 

 

                Z up. STAROSTY

 

                                                                                                                                      Anna Misiuk

                                                                                                                                     Z-CA DYREKTORA

                                                                                                                                     WYDZIAŁU ARCHITEKTURY

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Misiuk - Zastępca Dyrektora Wydziału Architektury

Data wytworzenia: 2023-03-02

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2023-03-02

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2023-03-02