Ogłoszenie Burmistrza Choroszczy

o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnej położone w Kościukach o nr geodezyjnym 437/1

BURMISTRZ  CHOROSZCZY

OGŁASZA  PIERWSZY  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY

NA   SPRZEDAŻ  NIERUCHOMOŚCI  GMINNEJ

 

położonej w obrębie Kościuki, gm. Choroszcz o  nr geod. 437/1 (KW BI1B/00197012/2)

 

Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Kościuki, gm. Choroszcz:

 

- działka o nr geod.  o pow. 0,3403 ha, cena wywoławcza 324 381,00 zł (netto), w tym 295 127,00 zł podlega opodatkowaniu VAT przy zastosowaniu 23% podstawowej stawki VAT oraz 29 254,00 zł podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Nieruchomość niezabudowana ma kształt lekko wydłużony, zbliżonym do prostokąta     i jest położona na południowo-zachodnim skraju otoczonego gruntami rolnymi i leśnymi skupiska zabudowy siedliskowej wsi Kościuki. Na północnym zachodzie nieruchomość przylega krótszym bokiem do biegnącej pośród siedlisk drogi o nawierzchni asfaltowej, wzdłuż której rozprowadzone są sieci infrastruktury technicznej: wodociągowa, elektryczna i kanalizacyjna deszczowa. Południowo-zachodnią granicą działka przylega do drogi żwirowej. Północno-zachodnia część działki jest zagospodarowana w postaci parkingu o zużytej nawierzchni asfaltowej oraz kanału obsługowego. W środkowej części działka jest niezagospodarowana i zachwaszczona, a w części południowej jest porośnięta różnowiekową olszyną.

Przez przedmiotową nieruchomość przebiega sieć wodociągowa i telefoniczna.

 

Nieruchomość w planie miejscowym jest przeznaczona:

- w około 85% pod obszary przemieszanej zabudowy zagrodowej istniejącej i projektowanej jednorodzinnej oraz usługi inne nieuciążliwe nie określone w planie miejscowym. Obowiązuje zasada utrzymania uciążliwości wynikającej z prowadzonej działalności w granicach własnej działki;

- w około 15% pod tereny rolne, łąki i pastwiska nie przeznaczone pod zabudowę, pozostające w dotychczasowym użytkowaniu. Wprowadza się zakaz zabudowy na terenach nie przeznaczonych w planie na cele budowlane;

- bardzo niewielka część (poniżej 0,5%) pod rezerwę terenu na poszerzenie istniejącej drogi powiatowej jedno jezdniowej do parametrów p”L”12/5,5.

Ww. działka nie leży w specjalnej strefie rewitalizacji i na dzień dzisiejszy Rada Miejska w Choroszczy nie podjęła uchwały o ustanowieniu obszaru rewitalizacji.

W ewidencji gruntów wykazane są użytki: PsIV-0,2276 ha, LsIV-0,1008 ha, W-ŁIV-0,0119 ha.

Przetarg na ww. nieruchomość odbędzie się w dniu 23.05.2023 roku  o godz.  1000       w budynku Urzędu Miejskiego w Choroszczy ul. Dominikańska 2 (sala konferencyjna).

 

Wadium w wysokości 10 %  ceny wywoławczej, należy wpłacić w pieniądzu do dnia 17.05.2023 r. na konto Urzędu Miejskiego w Choroszczy nr 57 1020 1332 0000 1502 0946 0595 (za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego).

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr
z 2022 r. poz. 196) do 295127/324381 części ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT, natomiast w części 29254/324381 ceny osiągniętej w przetargu zostanie zastosowane zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości.

Osoby prawne winny przedłożyć odpowiednie pełnomocnictwo.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem
w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena za zbycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego umowy sprzedaży.

Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu
21 dni od daty zamknięcia przetargu.

Niestawienie się bez usprawiedliwienia w ustalonym miejscu i terminie oznaczać będzie odstąpienie od umowy i przepadek wadium. Koszt zawarcia aktów notarialnych umów sprzedaży oraz koszt geodezyjnego okazania lub posadowienia znaków granicznych ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2569 t.j.) przysługuje prawo pierwokupu Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa nabycia przedmiotowej nieruchomości, oraz na podstawie art. 37a ust. 1 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku (Dz.U. z 2022 r. poz. 672 ze zm.) przysługuje prawo pierwokupu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe nabycia przedmiotowej nieruchomości.

Zgodnie z art. 37a ust 5 ustawy o lasach: w przypadku gdy prawo pierwokupu gruntu, o którym mowa w ust 1, z mocy prawa przysługuje kilku podmiotom, pierwszeństwo w wykonaniu prawa pierwokupu przysługuje Lasom Państwowym.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Wydziale  Geodezji, Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Choroszczy
ul. Dominikańska 2 (pokój nr 8 i 9, tel. 85-713-22-13, 85-713-22-05). Jednocześnie pełny tekst ogłoszenia został na okres 30 dni wywieszony na tablicy ogłoszeń, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, a także zamieszczony na stronie internetowej choroszcz.pl, bip.choroszcz.pl. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszczony będzie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym powiat. 

 

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie: art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344 t.j.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).

                                          

Choroszcz,  18 kwietnia 2023 r.                                   

                                                                                               

                                                                                          ZASTĘPCA BURMISTRZA

                                                                                           mgr inż. Mirosław Zalewski

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Mirosław Zalewski - Zastępca Burmistrza

Data wytworzenia: 2023-04-19

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2023-05-31

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2023-04-19