Ogłoszenie z dnia 21.01.2021 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego

na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w obrębie Zaczerlany, gm. Choroszcz o nr geod. 213/2 (KW BI1B/00177031/5)

BURMISTRZ  CHOROSZCZY

OGŁASZA  PIERWSZY PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY

NA   SPRZEDAŻ  NIERUCHOMOŚCI  GMINNEJ

 

położonej w obrębie Zaczerlany, gm. Choroszcz

o  nr geod. 213/2

(KW BI1B/00177031/5)

 

Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Zaczerlany, gm. Choroszcz:

 

- działka o nr geod. 213/2 o pow. 0,0724 ha, cena wywoławcza 28 960,00 zł.

Zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust 1 pkt. 9 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).

Nieruchomość niezabudowana o kształcie zbliżonym do prostokąta, porośnięta częściowo wykarczowanym drzewostanem sosnowym wyrobiskiem po niewielkiej odkrywce żwiru, położonym na peryferyjnym terenie rolno-leśnym z rozproszoną zabudową zagrodową.

Nieruchomość przeznaczona jest pod tereny rolne, łąki i pastwiska nie przeznaczone pod zabudowę, pozostające w dotychczasowym użytkowaniu. Wprowadza się zakaz zabudowy na terenach nie przeznaczonych w planie na cele budowlane.

Ww. działka nie leży w specjalnej strefie rewitalizacji i na dzień dzisiejszy Rada Miejska  w Choroszczy nie podjęła uchwały o ustanowieniu obszaru rewitalizacji.

Przetarg na ww. nieruchomość odbędzie się w dniu 02.03.2021 roku  o godz. 1000 w budynku Urzędu Miejskiego w Choroszczy ul. Dominikańska 2 (sala konferencyjna).

Wadium w wysokości 10 %  ceny wywoławczej, należy wpłacić w pieniądzu do dnia 24.02.2021 r. na konto Urzędu Miejskiego nr 57 1020 1332 0000 1502 0946 0595.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium w pieniądzu.

Osoby prawne winny przedłożyć odpowiednie pełnomocnictwo.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena za zbycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu.

Niestawienie się bez usprawiedliwienia w ustalonym miejscu i terminie oznaczać będzie odstąpienie od umowy i przepadek wadium. Koszt zawarcia aktu notarialnego umowy sprzedaży oraz ewentualny koszt geodezyjnego okazania lub posadowienia znaków granicznych ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Wydziale  Geodezji Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Choroszczy ul. Dominikańska 2 (pokój nr 8 i 9, tel. 713-22-13, 713-22-35). Jednocześnie pełny tekst ogłoszenia został na okres 30 dni wywieszony na tablicy ogłoszeń, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, a także zamieszczony na stronie internetowej choroszcz.pl, bip.choroszcz.pl. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszczony będzie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym powiat. 

 

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie: art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.).

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Wardziński - Burmistrz Choroszczy

Data wytworzenia: 2021-01-21

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2021-01-21

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2021-01-21