OGŁOSZENIE O III PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ

położonej w Choroszczy przy ul. 3-go Maja, gm. Choroszcz, oznaczonej jako działka nr 108/65 o pow. 0,0961 ha, ujawnionej w księdze wieczystej nr KW BI1B/00107503/4.

OGŁOSZENIE O III PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ

 

            ZARZĄD POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Choroszczy przy ul. 3-go Maja, gm. Choroszcz, oznaczonej jako działka nr 108/65 o pow. 0,0961 ha, ujawnionej w księdze wieczystej nr KW BI1B/00107503/4.

            Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 108/65 o pow. 0,0961 ha, położonej w obrębie Choroszcz, gmina Choroszcz, przeprowadzony w dniu 30 października 2020 r. zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku oferentów.

            Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości gruntowej, przeprowadzony w dniu 20 stycznia 2021 r. zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku oferentów.

            Działka nr 108/65 znajduje się na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego Uchwałą RM w Choroszczy  Nr XXVII/244/01 z dnia 27 grudnia 2001 r.  (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 4,poz. 70 z dnia 20 lutego 2002r.), i przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

            Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Powiatu Białostockiego i znajduje się w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy. Po wyłonieniu nabywcy w przetargu, organ niezwłocznie podejmie czynności zmierzające do wygaszenia trwałego zarządu.

            Infrastruktura techniczna – podziemne przewody elektryczne, telefoniczne, wodociągowe, gazowe i kanalizacji sanitarnej znajdujące się w pasie drogowym – ulicy 3-go Maja. 

            Przedmiotowa nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków i nie jest położona na obszarze wpisanym do rejestru, jak również nie jest objęta uproszczonym planem urządzania lasu oraz w stosunku do niej nie została wydana decyzja określająca zadania z zakresu gospodarki leśnej na podstawie inwentaryzacji stanu lasów w trybie ustawy o lasach.

            Przetarg odbędzie się dnia 11 maja 2021 r. o godz. 11.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2 - sala konferencyjna (parter).

            Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 162 600,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych) plus podatek VAT.

            O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 1 626,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset dwadzieścia sześć złotych).

            Wadium w pieniądzu wynosi: 8.130,00 zł (słownie: osiem tysięcy sto trzydzieści złotych 00/100).

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie ustalonego wadium do dnia 6 maja 2021 r. Wadium należy wnieść w pieniądzu na rachunek Starostwa Powiatowego w Białymstoku: PKO Bank Polski S.A. nr  46 1020 1332 0000 1102 0385 2449, w taki sposób, aby do dnia  6 maja 2021 r.  (włącznie) wpłynęło na konto bankowe sprzedającego.  

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium pozostałych uczestników zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni (warunkiem jest podanie numeru konta, na które powinno być zwrócone wadium).

            Nabywca ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego i wpisów w księgach wieczystych.

            Przystępujący do przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu dowód wniesienia wadium oraz dokument tożsamości, a w przypadku występowania w imieniu osoby prawnej lub fizycznej – dokumenty upoważniające do reprezentacji. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualny wpis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwo oraz dowód osobisty osoby reprezentującej.  W przypadku nabycia nieruchomości do majątku małżeńskiego wspólnego, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność drugiego małżonka lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem potwierdzonym notarialnie zawierającym zgodę drugiego małżonka na nabycie  nieruchomości.

            Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Nabywca, który wygra przetarg jest zobowiązany do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu w terminie trzech dni roboczych przed dniem zawarcia umowy sprzedaży. 

            Z chwilą wydania nieruchomości, tj. z dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, nabywca zobowiązany będzie do ponoszenia wszystkich kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości.

            Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Zarząd Powiatu Białostockiego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

            Zarząd Powiatu Białostockiego zastrzega sobie prawo odwołania oraz unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

            Niniejsze ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Białymstoku i opublikowane na stronie internetowej, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Białostockiego, zaś wyciąg z ogłoszenia o przetargu zostaje zamieszczony w prasie o zasięgu lokalnym.

            Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać pod nr tel.: 85 740 63 93.

 

                                                                              WICESTAROSTA                                 STAROSTA      

                                                                               Roman Czepe                       Jan Bolesław Perkowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Data wytworzenia: 2021-04-08

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2021-04-12

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2021-04-12