G-III.6722.1.2022 Ogłoszenie Burmistrza Choroszczy z dnia 14.03.2022 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz

 

Choroszcz, 14 marca 2022 r.

 

G-III.6722.1.2022

 

 

OGŁOSZENIE

 

w sprawie przystąpienia do sporządzania do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz

 

Stosownie do art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz.503) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu Uchwały Nr  XXX/333/2022  Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz.

 

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu i prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy (ul. Dominikańska 2,16-070 Choroszcz) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres urzad@choroszcz.pl, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty zamieszczenia niniejszego ogłoszenia, przy czym dopuszcza się składanie wniosków ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy, pokój nr 17.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Z-ca Burmistrza - Mirosław Zalewski

Data wytworzenia: 2022-03-14

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2022-03-14

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2022-03-14