G-V.6220.8.2021 Obwieszczenie Burmistrza Choroszczy

o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: G-V.6220.8.2021 z dnia 27.01.2022 r. dla przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji paliw do dystrybucji benzyn, oleju napędowego, LPG i płynu AdBlue wraz z pawilonem stacji paliw i infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 1303/3 – obręb Choroszcz, gm. Choroszcz, pow. białostocki”.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Choroszcz, 2022-02-18

G-V.6220.8.2021

 OBWIESZCZENIE

 

         Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)   w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.),

 

podaję do publicznej wiadomości

 

że w dniu 18 lutego 2022 r. wydano postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: G-V.6220.8.2021 z dnia 27.01.2022 r. dla przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji paliw do dystrybucji benzyn, oleju napędowego, LPG i płynu AdBlue wraz z pawilonem stacji paliw i infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 1303/3 – obręb Choroszcz, gm. Choroszcz, pow. białostocki”.

 

Ze zgromadzonym w przedmiotowej sprawie materiałem dowodowym  można się zapoznać w Wydziale Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, pokój  nr 3 w godzinach pracy Urzędu (7.30-15.30). Na przedmiotowe postanowienie służy zażalenie za pośrednictwem Burmistrza Choroszczy w terminie 7 dni od daty zawiadomienia stron postępowania.

        

         Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

        

 

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło w dniu 18.02. 2022 r. poprzez umieszczenie:

 

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Choroszczy,

- w BIP Urzędu Miejskiego w Choroszczy, na stronie internetowej, www.choroszcz.pl

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz - Robert Wardziński

Data wytworzenia: 2022-02-18

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2022-02-18

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2022-02-18