Obwieszczenie z dnia 30 listopada 2021 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz

Obszary objęte projektem planu: 1) w obrębie Porosły (teren położony na południe od drogi krajowej nr 8 pomiędzy ulicami Modrzewiową i Krętą); 2) w obrębie Żółtki, Dzikie, Złotoria (tereny dotyczące pojedynczych działek w sąsiedztwie istniejącej zabudowy); 3) w obrębie Porosły i Łyski (teren położony ma północ od drogi krajowej nr 8 pomiędzy drogą od ronda przy wjeździe do Kolonii Porosły a ul. Usługową

Choroszcz, 30 listopada 2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247), w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz wraz z prognozami oddziaływania na środowisko:

  1. w obrębie Porosły (teren położony na południe od drogi krajowej nr 8 pomiędzy ulicami Modrzewiową i Krętą);
  2. w obrębie Żółtki, Dzikie, Złotoria (tereny dotyczące pojedynczych działek w sąsiedztwie istniejącej zabudowy);
  3. w obrębie Porosły i Łyski (teren położony ma północ od drogi krajowej nr 8 pomiędzy drogą od ronda przy wjeździe do Kolonii Porosły a ul. Usługową).

 

Ww. zmiany  planu wyłożone będą  w  terminie od  9 do 31 grudnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 2 (pokój nr 17), w godzinach pracy Urzędu oraz dostępne na stronie internetowej: www.choroszcz.pl.

Dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach zmian planu odbędą się w dniu 20 grudnia 2021 r. w sali  konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 2:

  1. o godz. 1400 dotycząca terenu w obrębie Porosły;
  2. o godz. 1500 dotycząca terenów w obrębie Żółtki, Dzikie, Złotoria;
  3. o godz. 1600 dotycząca terenu w obrębie Porosły i Łyski.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku można wnosić uwagi dotyczące ustaleń przyjętych w projektach zmian planu miejscowego i prognozach oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy kierować do Burmistrza Choroszczy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 stycznia 2022 r. w formie:

  • pisemnej (adres: Urząd Miejski w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz),
  • drogą elektroniczną (adres: urzad@choroszcz.pl).

 

Wniesione uwagi zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Choroszczy w terminie nie dłuższym niż 21 dni od upływu terminu ich składania.

 

Burmistrz Choroszczy

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Wardziński - Burmistrz

Data wytworzenia: 2021-11-30

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2021-12-08

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2021-12-01