G-III.6722.1.2019 G-III.6722.2.2019 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz

 

Choroszcz, 7 stycznia 2019 r.

G-III.6722.1.2019

G-III.6722.2.2019

 

           

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz

            Na podstawie art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Choroszczy uchwał:

  • Nr XI/114/2019 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębie wsi Kruszewo, Pańki, Konowały, Izbiszcze,
  • Nr XII/128/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębach Zaczerlany, Zaczerlany Kolonia, Kościuki, Gajowniki i miasto Choroszcz.

 

Obszary objęte zmianami przedstawiono na załącznikach graficznych do ww. uchwał Do ww. zmian planu sporządzone zostaną prognozy oddziaływania na środowisko.

 

Procedowane zmiany dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy
(ul. Dominikańska 2,16-070 Choroszcz) i można do nich wnosić wnioski w terminie do 10 lutego 2020 r., w formie:

  • pisemnej (na adres: Urząd Miejski w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz),
  • ustnej do protokołu ( w siedzibie Urzędu),
  • drogą elektroniczną (pod adresem: urzad@choroszcz.pl).

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię lub nazwę oraz adres wnioskodawcy, a także przedmiot wniosku wraz z oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy.

 

                                              

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Zastępaca Burmistrza - Grzegorz Gabrian

Data wytworzenia: 2020-01-07

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2020-01-09

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2020-01-09