7G-III.6722.3.2017 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębie miasta Choroszcz i wsi Jeroniki

 

Choroszcz, 4 marca 2019 r.

7G-III.6722.3.2017

 

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębie miasta Choroszcz i wsi Jeroniki

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) i uchwały Nr XXV/251/2017 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 25 kwietnia 2017 r., zmienionej uchwałą Nr XXVIII/282/2017 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 31 sierpnia 2017 r. oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębie miasta Choroszcz i wsi Jeroniki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Ww. projekt i prognoza oddziaływania na środowisko będą wyłożone w terminie od 12 marca do 3 kwietnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 2 (pokój nr 10), w godzinach pracy Urzędu oraz dostępny na stronie internetowej : www.choroszcz.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu odbędzie się w dniu 28 marca 2019 r. o godz. 1400 w sali  konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 2.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku można wnosić uwagi dotyczące ustaleń przyjętych w projekcie zmiany planu miejscowego i prognozie oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy kierować do Burmistrza Choroszczy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 kwietnia 2019 r. w formie:

  • pisemnej (adres: Urząd Miejski w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz),
  • ustnej - do protokołu (w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 2, pokój nr 10),
  • drogą elektroniczną (adres: urzad@choroszcz.pl).

            Wniesione uwagi zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Choroszczy w terminie nie dłuższym niż 21 dni od upływu terminu ich składania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz - Robert Wardziński

Data wytworzenia: 2019-03-04

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2019-03-04

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2019-03-04