Obwieszczenie Starosty Powiatu Białostockiego AR.6740.3.8.2021 z dnia 09.07.2021 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę ulic w Porosłach

AR.6740. 3. 8. 2021

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 09.07.2021 r.

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 ze zm.) oraz art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735) Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Choroszczy, złożony w dniu 05.05.2021 r., uzupełniony w dniu 17.06.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej: budowę ulic: Szumiących Traw i Jesiennych Liści (dróg gminnych) w miejscowości Porosły gm. Choroszcz wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej na działkach: 135/34, 135/33, 134/1, 118/1, 118/4, 122/11, 135/1, 138/1, 118/11, 121/4, 133/4, 140/5, 122/31, 136/1, 137/1 - Obręb 20 – Porosły,  Jednostka ewidencyjna: Gmina Choroszcz wraz z  ograniczeniem w korzystaniu z działek (czasowe zajęcie) odnośnie: obowiązku przebudowy innych dróg publicznych wraz z budową i przebudową sieci uzbrojenia terenu na działkach nr geod.: 119/2 - Obręb 20 – Porosły,  jednostka ewidencyjna:  Gmina Choroszcz – budowa połączenia ul. Szumiących Traw z ul. Modrzewiową; 138/10 - Obręb 20 – Porosły,  jednostka ewidencyjna:  Gmina Choroszcz – budowa połączenia ul. Szumiących Traw z ul. Łąkową, przebudowa kanalizacji kablowej, budowa  sieci kablowej linii oświetleniowej nN; 140/6 - Obręb 20 – Porosły,  jednostka ewidencyjna:  Gmina Choroszcz – budowa połączenia ul. Szumiących Traw z ul. Łąkową, przebudowa kanalizacji kablowej. Zakres robót budowlanych, zgodnie z załączonym projektem budowlanym obejmuje: budowę jezdni, poboczy, chodników i zjazdów; budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami do wpustów deszczowych (ulicznych) i wylotem do rowu, budowę sieci kablowej linii oświetleniowej nN; przebudowę sieci wodociągowej (węzłów hydrantowych); przebudowę kanalizacji kablowej i kablowej sieci telekomunikacyjnej; rozbiórkę ogrodzenia; wycinkę drzew i krzewów, z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości: Obręb 20 – Porosły,  jedn. ewid. gmina Choroszcz: nr geod. 122/5 na działki nr 122/31 i 122/30; nr geod. 136 na działki nr 136/1 i 136/2; nr geod. 137 na działki nr 137/1 i 137/2. Działki przewidziane do włączenia w pas drogowy: drogi gminnej - ul. Szumiących Traw jednostka ewidencyjna: Gmina Choroszcz: Obręb 20 – Porosły: 118/4, 138/1, 118/11, 133/4, 140/5, 122/31, 136/1, 137/1; drogi gminnej - ul. Jesiennych Liści jednostka ewidencyjna: Gmina Choroszcz: Obręb 20 – Porosły: 135/33, 135/34.

Zawiadomienie i doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w prasie i na tablicy ogłoszeń w siedzibie gminy, tj. od dnia 09.07.2021 r.  do dnia 23.07.2021 r. W terminie do dnia 30.07.2021 r. w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, ul. Borsucza 2, od poniedziałku do piątku  w godzinach 800-1400, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy.

Z uwagi na obowiązujący stan epidemii ogłoszony w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, skorzystanie z ww. uprawnienia jest możliwe wyłącznie po uprzednim umówieniu terminu wizyty TELEFONICZNIE POD NUMEREM 085 740 39 25.

                                                                                                                   

 

                                                                                                                

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: E.Karina Kurzewska - Dyrektor Wydziału Architektury

Data wytworzenia: 2021-07-09

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2021-07-09

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2021-07-09