Obwieszczenie o wydaniu decyzji ZRID AR.6740.3.15.2019

STAROSTA POWIATU

  BIAŁOSTOCKIEGO

           

AR.6740. 3. 15. 2019

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 27.11.2019 r.

            Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania  i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że w dniu 25.11.2019 r., po rozpatrzeniu wniosku Inwestora: Burmistrza Choroszczy, złożonego w dniu 09.10.2019 r., doprecyzowanego w dniu 23.10.2019 r., wydał decyzję zmieniającą ostateczną decyzję Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 31.08.2017 znak: AR.6740.3.31.2017 obejmującej rozbudowę i przebudowę drogi gminnej Nr 106271B w m. Porosły wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej na terenie gminy Choroszcz na działkach o nr geod: 435/1, 337/6, 337/8, 521, 331/2, 328/2, 327/2, 451/1, 452/1, 453/3, 453/4, 453/6, 316/2, 318/6, 318/8, 314/7, 314/9, 314/11, 294, 308/5, 309/2, 307/4, 296/79, 296/81, 296/71, 306/46, 306/49, 306/51, 305/9, 305/11, 305/13, 304/12, 304/14, 304/4, 304/6, 519/3, 519/6, 519/7, 519/8, 519/10, 518/3, 518/1, 517/4, 517/6, 517/8, 517/10, 516/3, 516/5, 223/1, 515/1, 515/3, 538/1, 538/3, 538/6, 530/1, 514/5, 514/1, 477 - obręb 20 POROSŁY, jedn. ewid. gm. Choroszcz,

 

w zakresie:

 

- zmiany geometrii zjazdu publicznego z drogi gminnej Nr 106271B w m. Porosły na drogę wewnętrzną położonego na działkach nr geod. 521, 306/51, 305/9, 305/11, 305/13 obręb 20 – Porosły, jed. ewid. gm. Choroszcz;

 

  • w części II dotyczącej zatwierdzenia podziału działek poprzez:

 

wykreślenia:

 

pkt 6) 305/6 (………), ark.: 1 obręb: 20 – Porosły, o powierzchni 0,1205ha (…………), KW (…………..) na działki:

 

-305/12 o powierzchni 0,1166ha – pozostająca własnością dotychczasowego właściciela

-305/13 o powierzchni 0,0039ha – przeznaczona pod drogę

 

dopisania:

 

305/6 ark.: 1 obręb: 20 – Porosły, o powierzchni 0,1205ha na działki:

 

-305/12 o powierzchni 0,1195ha – pozostająca własnością dotychczasowego właściciela

-305/13 o powierzchni 0,0010ha – przeznaczona pod drogę,

 

zgodnie z załączonym zamiennym projektem budowlanym w 4 egz. i nowym projektem podziału nieruchomości nr geod. 305/6 położonej w obrębie 20 – Porosły, jedn. ewid. gm. Choroszcz w 5 egz.

           

        Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Architektury,  ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, pok. 305, od poniedziałku do piątku  w godzinach 800-1400.

 

          Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od doręczenia decyzji wnioskodawcy, a dla pozostałych stron po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w drodze obwieszczeń o wydaniu decyzji w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, w Urzędzie Gminy w Choroszczy (tablica ogłoszeń i bip).

 

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

                                                                                              

Z up. STAROSTY

 

  1. Karina Kurzewska

DYREKTOR WYDZIAŁU ARCHITEKTURY

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: E.Karina Kurzewska - Dyrektor Wydziału Architektury

Data wytworzenia: 2019-11-27

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2019-11-27

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2019-11-27