Ogłoszenie Burmistrza Choroszczy z dnia 10.10.2022 r.

o przystąpieniu do sporządzania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz

 Choroszcz, 10 października 2022 r.

 

G-III.6722.2.2022

G-III.6722.3.2022

G-III.6722.4.2022

 

OGŁOSZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz

 

            Stosownie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 ustawy
 dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2021 r. poz. 2373, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Choroszczy uchwał przystąpieniu do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz:

 • Uchwały Nr XXXVIII/392/2022 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29 września 2022 r.
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębach Barszczewo, Dzikie, Krupniki, Kruszewo, Mince, Porosły, Zółtki  i m. Choroszcz;
 • Uchwały Nr XXXVIII/393/2022 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29 września 2022 r.
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębie m. Choroszcz;
 • Uchwały Nr XXXVIII/394/2022 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29 września 2022 r.
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w zakresie umożliwienia lokalizacji urządzeń odnawialnych źródeł energii.

Obszary objęte zmianami przedstawiono na załącznikach graficznych do ww. uchwał. Do zmian planu sporządzone zostaną prognozy oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do zmian planu i prognoz. Wnioski mogą być składane do dnia 2 listopada 2022 r.  w formie:

 • pisemnej (na adres: Urząd Miejski w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz),
 • drogą elektroniczną (pod adresem: urzad@choroszcz.pl).

Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię lub nazwę oraz adres wnioskodawcy, a także przedmiot wniosku wraz z oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy.

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Z-ca Burmistrza Mirosław Zalewski

Data wytworzenia: 2022-10-10

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2022-10-12

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2022-10-12