G-III.6722.2.2020 G-III.6722.1.2022 Ogłoszenie Burmistrza Choroszczy

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz

Choroszcz, 11 kwietnia 2023 r.

 

G-III.6722.2.2020

G-III.6722.1.2022

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz wraz  z prognozami oddziaływania na środowisko:

  • gminy Choroszcz – obszary objęte uchwałą intencyjną Nr XXX/333/2022 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz;
  • w obrębach Rogowo, Majątek Rogowo, Rogówek, Ruszczany, Zaczerlany, Kościuki i m. Choroszcz.

 

Ww. zmiany  planu wyłożone będą  w  terminie od  21 kwietnia do 15 maja 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 2 (pokój nr 17), w godzinach pracy Urzędu oraz dostępne na stronie internetowej: https://bip.choroszcz.pl/.

Dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach zmian planu odbędą się w dniu 8 maja 2023 r. w sali  konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 2:

 

  • o godz. 1400 - dotycząca obszarów objętych uchwałą intencyjną Nr XXX/333/2022 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz;
  • o godz. 1500 - dotycząca obszarów w obrębach Rogowo, Majątek Rogowo, Rogówek, Ruszczany, Zaczerlany, Kościuki i m. Choroszcz.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku można wnosić uwagi dotyczące ustaleń przyjętych w projektach zmian planu miejscowego i prognozach oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy kierować do Burmistrza Choroszczy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 maja 2023 r. w formie:

  • pisemnej (adres: Urząd Miejski w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz),
  • drogą elektroniczną (adres: urzad@choroszcz.pl).

 

Wniesione uwagi zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Choroszczy w terminie nie dłuższym niż 21 dni od upływu terminu ich składania.

Burmistrz Choroszczy

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Mirosław Zalewski - Zastępca Burmistrza

Data wytworzenia: 2023-04-12

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2023-04-21

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2023-04-12