Ogłoszenie Burmistrza Choroszczy z dnia 31.10.2022 r.

W sprawie konsultacji społecznych „PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY CHOROSZCZ NA LATA 2022-2025 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2029”

BURMISTRZ CHOROSZCZY

w ramach zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu,
którego przedmiotem jest sporządzenie aktualizacji gminnego programu ochrony środowiska, na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 3 października 2008 r. 
 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029)

 

podaje do publicznej wiadomości i zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych

 

„PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY CHOROSZCZ                                NA LATA 2022-2025 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2029”

Konsultacje będą trwały od dnia 31.10.2022 do dnia 22.11.2022 roku.

Z treścią „Programu Ochrony Środowiska Gminy Choroszcz na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029”, można zapoznać się:

- w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz, w pokoju nr 16,
w godzinach pracy Urzędu,

- na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choroszczy,  www.choroszcz.pl w zakładce „Strefa mieszkańca – Ochrona środowiska – Konsultacje ... .

Uwagi i wnioski można składać na formularzu konsultacyjnym, który należy przekazać:

  • drogą elektroniczną na adres: urzad@choroszcz.pl;
  • w formie pisemnej na adres: ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz;
  • bezpośrednio do Biura Podawczego Urzędu Miejskiego w Choroszczy, Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz; korytarz główny budynku.

Uwagi i wnioski można wnosić również ustnie w siedzibie Urzędu Miejskiego   w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz, pokój nr 16, w godzinach pracy Urzędu.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Burmistrz Choroszczy.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
, uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Zastępca Burmistrza - Mirosław Zalewski

Data wytworzenia: 2022-10-31

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2022-11-14

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2022-10-31