G-III.6722.2.2019 OGŁOSZENIE BURMISTRZA CHOROSZCZY z dnia 13.03.2023 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębie miasta Choroszcz

Choroszcz, 13 marca 2023 r.

 

 

G-III.6722.2.2019

 

 OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębie miasta Choroszcz

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębie miasta Choroszcz  (obszar przy cmentarzu pomiędzy ulicami Piaskową i Zaczerlańską)  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Ww. projekt zmiany  planu wyłożony będzie  w  terminie od  23 marca do 14 kwietnia  2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 2 (pokój nr 17), w godzinach pracy Urzędu oraz dostępny na stronie internetowej: https://bip.choroszcz.pl/.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2023 r. o godz. 1600 w sali  konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 2.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku można wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy kierować do Burmistrza Choroszczy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 kwietnia 2023 r. w formie:

  • pisemnej (adres: Urząd Miejski w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz),
  • drogą elektroniczną (adres: urzad@choroszcz.pl).

 

Wniesione uwagi zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Choroszczy w terminie nie dłuższym niż 21 dni od upływu terminu ich składania.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Mirosław Zalewski - Zastępca Burmistrza

Data wytworzenia: 2023-03-13

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2023-04-21

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2023-03-15