Obwieszczenie Starosty Powiatu Białostockiego o wszczęciu postępowania ZRID AR.6740.3.5.2020

           Starosta
Powiatu Białostockiego

AR.6740. 3. 5. 2020

O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 07.08.2020 r.

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 ze zm.) oraz art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Choroszczy, złożony w dniu 10.06.2020 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę mostu na rzece Horodnianka w Choroszczy wraz z rozbudową dojazdów oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej na działkach o nr geod: 1548, 735/20, 1204, 1199/3, 735/37, 735/35 , 1199/2, 1530 – obręb 0031 Choroszcz, jedn. ewid. m. Choroszcz oraz poza pasem drogowym na działce nr 735/18 – obręb 0031 Choroszcz, jedn. ewid. m. Choroszcz – czasowe zajęcie terenu pod: budowę podziemnej linii nn 0,4kV oświetlenia ulicznego i sieć monitoringu.

Zakres robót budowlanych, zgodnie z załączonym projektem budowlanym obejmuje:
    budowa jezdni,
    budowa mostu na rzece Horodnianka wraz z umocowaniem skarp i dna rzeki pod mostem opaską z kiszki faszynowej podwójnej,
    budowa ciągów pieszo-rowerowych,
    budowa chodników,
    budowa rowów przydrożnych wraz z wylotami wód opadowych i spływów powierzchniowych,
    budowa sieci kanalizacji deszczowej,
    budowa sieci oświetlenia ulicznego,
    budowa sieci monitoringu miejskiego,
    przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej,
    przebudowa sieci wodociągowej,
    usunięcie drzew i krzewów.

z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości:
Obręb 0031 Choroszcz, jedn. ewid. m. Choroszcz:
    nr geod. Ark. 9. 735/19 na działki nr 735/37 i 735/38,
    nr geod. 735/12 na działki nr 735/34, 735/35 i 735/36,

Działki przewidziane do włączenia w pas drogi gminnej:
nr:  1199/3, 735/37, 735/35, 1199/2 – obręb 0031 Choroszcz, jedn. ewid. m. Choroszcz.

Zawiadomienie i doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w prasie i na tablicy ogłoszeń w siedzibie gminy, tj. od dnia 07.08.2020 r.  do dnia 21.08.2020 r.

    W terminie do dnia 28.08.2020 r. w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, ul. Borsucza 2, od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1400, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy.

Z uwagi na obowiązujący stan epidemii ogłoszony w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, skorzystanie z ww. uprawnienia jest możliwe wyłącznie po uprzednim umówieniu terminu wizyty TELEFONICZNIE POD NUMEREM 085 740 39 25.                                                                                       Z up. Starosty
                                                                                     E. Karina Kurzewska
                                                                               Dyrektor Wydziału Architektury

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Dyrektor Wydziału Architektury E. Karina Kurzewska

Data wytworzenia: 2020-08-07

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2020-08-07

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2020-08-07