Obwieszczenie Starosty Powiatu Białostockiego o wszczęciu postępowania w sprawie ZRID AR.6740.3.1.2020

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi powiatowej Nr 1537B przejście przez m. Izbiszcze

Starosta

Powiatu Białostockiego

AR.6740. 3. 1 2020

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 24.03.2020 r.

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) oraz art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256) Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że na wniosek Zarządu Powiatu Białostockiego, w imieniu którego występuje Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, złożony w dniu 27.02.2020 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi powiatowej Nr 1537B przejście przez m. Izbiszcze gm. Choroszcz wraz z budową i przebudową przepustów i infrastruktury technicznej na działkach nr geod: 431/3, 262/19, 263/1, 174/7, 85/1, 74/4, 77/5, 77/3, 76/8, 62/4, 45/1, 47/1, 44/8, 44/6, 44/10, 44/12, 43/9, 41/16, 41/20, 41/18, 39/3, 29/5, 17/3, 26/1 obręb 8 Izbiszcze jednostka ewidencyjna 200201_5 gm. Choroszcz.

Zakres robót budowlanych, zgodnie z załączonym projektem budowlanym obejmuje:

  1. budowę odcinków nawierzchni jezdni,
  2. budowę zjazdów,
  3. budowę sieci kanalizacji deszczowej,
  4. budowę rowów przydrożnych,
  5. przebudowę przepustu,
  6. usunięcie drzew i krzewów.

Z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości:

Obręb Izbiszcze, j. ewid. gm. Choroszcz:

- nr geod. 263 na działki nr 263/1 i 263/2

- nr geod. 262/13 na działki nr 262/19 i 262/20

- nr geod. 85 na działki nr 85/1 i 85/2

- nr geod. 174/6 na działki nr 174/7 i 174/8

- nr geod. 74/3 na działki nr 74/4 i 74/5

- nr geod. 77/2 na działki nr 77/5 i 77/6

- nr geod. 77/1 na działki nr 77/3 i 77/4

- nr geod. 76/3 na działki nr 76/8 i 76/9

- nr geod. 62/1 na działki nr 62/4 i 62/5

- nr geod. 45 na działki nr 45/1 i 45/2

- nr geod. 47 na działki nr 47/1 i 47/2

- nr geod. 44/4 na działki nr 44/8 i 44/9

- nr geod. 44/3 na działki nr 44/10 i 44/11

- nr geod. 44/5 na działki nr 44/6 i 44/7

- nr geod. 44/2 na działki nr 44/12 i 44/13

- nr geod. 43/4 na działki nr 43/9 i 43/10

- nr geod. 41/11 na działki nr 41/16 i 41/17

- nr geod. 41/13 na działki nr 41/20 i 41/21

- nr geod. 41/14 na działki nr 41/18 i 41/19

- nr geod. 39/1 na działki nr 39/3 i 39/4

- nr geod. 29/4 na działki nr 29/5 i 29/6

- nr geod. 17/1 na działki nr 17/3 i 17/4.

Działki przewidziane do włączenia w pas drogi powiatowej Nr 1537B:

- 262/19, 263/1, 174/7, 85/1, 74/4, 77/5, 77/3, 76/8, 62/4, 45/1, 47/1, 44/8, 44/6, 44/10, 44/12, 43/9, 41/16, 41/20, 41/18, 39/3, 29/5, 17/3, 26/1 obręb Izbiszcze, j. ewid. gm. Choroszcz.

 

Zawiadomienie i doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w prasie i na tablicy ogłoszeń w siedzibie gminy, tj. od dnia 24.03.2020 r.  do dnia 07.04.2020 r.

 

            W terminie do dnia 14.04.2020 r. w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Architektury, ul. Borsucza 2 w Białymstoku, pok. 305, od poniedziałku do piątku  w godzinach 800-1400, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy.

 

Z up. STAROSTY

 

  1. Karina Kurzewska

DYREKTOR WYDZIAŁU ARCHITEKTURY

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: E.Karina Kurzewska - Dyrektor Wydziału Architektury

Data wytworzenia: 2020-03-24

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2020-03-24

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2020-03-24