Obwieszczenie Starosty Powiatu Białostockiego AR.6740.3.5.2021 z dnia 22.06.2021 r.

o wydaniu decyzji ZRID dot. rozbudowy drogi gminnej w obrębie Choroszcz i Żółtki

            Starosta

 Powiatu Białostockiego

15-569 Białystok, ul. Borsucza 2

 AR.6740. 3. 5. 2021

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 22.06.2021 r.

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania  i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1363) Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że w dniu 15.06.2021 r., po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Choroszczy reprezentowanego przez P. Rafała Luma, złożonego w dniu złożonego w  dniu 18.03.2021 r., uzupełnionego w dniu 28.04.2021 r. wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi gminnej na działce o numerze ark.1/1.215 (obręb Choroszcz) oraz na działce o numerze ark.2.855 (obręb Żółtki) wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej na działkach nr geod.: ark.1/1: 215; 24/3; 25/3; 26/1; 22/1; 21/1 - obręb 31 Choroszcz, jedn. ewid. m. Choroszcz oraz na działkach nr geod.: ark.2.855; 1007/1; 999/1 - obręb 30 Żółtki, jedn. ewid. m. Choroszcz. Ograniczenie w użytkowaniu z działek (czasowe zajęcie) działki nr geod: ark.1/1.220 obręb 31 Choroszcz, jedn. ewid. m. Choroszcz - pod przebudowę skrzyżowania z inną drogą publiczną; działki o nr geod.: ark.1/1.23; ark.1/1.16; ark.1/1.17 obręb 31 Choroszcz, jedn. ewid. m. Choroszcz i działki o nr geod.: ark.2.997 obręb 30 Żółtki, jedn. ewid. m. Choroszcz - pod dowiązanie wysokościowe zjazdów; działki o nr geod.: ark.1/1.26/2; ark.1/1.22/2; ark.1/1.21/2 obręb 31 Choroszcz, jedn. ewid. m. Choroszcz i działki o nr geod.: ark.2.1031/4 obręb 30 Żółtki, jedn. ewid. m. Choroszcz - pod przebudowę kolidującej infrastruktury.  

Zakres robót budowlanych, zgodnie z załączonym projektem budowlanym obejmuje: budowę jezdni, budowę i przebudowę zjazdów, budowę i przebudowę rowów przydrożnych, budowę i przebudowę przepustów, budowę kanału technologicznego, rozbiórkę sieci telekomunikacyjnej, przebudowę sieci elektroenergetycznej, z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości: Obręb 31 Choroszcz, jedn. ewid. m. Choroszcz: nr geod. 24/2 na działki 24/3 i 24/4, nr geod. 25/2 na działki 25/3 i 25/4, nr geod. 26 na działki 26/1 i 26/2, nr geod. 22 na działki 22/1 i 22/2, nr geod. 21 na działki 21/1 i 21/2, Obręb 30 Żółtki, jedn. ewid. m. Choroszcz: nr geod. 1007 na działki 1007/1 i 1007/2, nr geod. 999 na działki 999/1 i 999/2. Działki przewidziane do włączenia w pas drogi gminnej: 24/3, 25/3, 26/1, 22/1, 21/1 obręb 31 Choroszcz, jedn. ewid. m. Choroszcz; 1007/1, 999/1 obręb 30 Żółtki, jedn. ewid. m. Choroszcz.

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Architektury. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od doręczenia decyzji wnioskodawcy, a dla pozostałych stron po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w drodze obwieszczeń o wydaniu decyzji w Starostwie Powiatowym w Białymstoku i w Urzędzie Gminy w Choroszczy (tablica ogłoszeń i bip) oraz w prasie lokalnej.

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku, za pośrednictwem Starosty Powiatu Białostockiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Z uwagi na obowiązujący stan epidemii ogłoszony w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, skorzystanie  z ww. uprawnienia jest możliwe w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, ul. Borsucza 2, pokój nr 1, wyłącznie po uprzednim umówieniu konkretnego terminu wizyty telefonicznie pod numerem 085 740 39 25.

W związku z regulacjami wprowadzonymi ustawą z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.), na podstawie art. 9 K.p.a. organ informuje, iż z uwagi na konieczność ograniczenia bezpośrednich kontaktów w obecnej sytuacji nie będzie możliwe wykonanie kserokopii dokumentacji przez pracownika organu. Strona, która chciałaby skorzystać w siedzibie organu z prawa zapoznania się z dokumentacją i wykonania jej kopii jest proszona o zaopatrzenie się we własny sprzęt (aparat fotograficzny, telefon komórkowy, kartę i długopis do sporządzenia odpisu i notatek).

                                                                                                                                         

     Z up. Starosty

 Karina Kurzewska

                                                                                                                           Dyrektor Wydziału Architektury

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: E.Karina Kurzewska - Dyrektor Wydziału Architektury

Data wytworzenia: 2021-06-22

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2021-06-22

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2021-06-22