Obwieszczenie o wydaniu decyzji ZRID AR.6740. 3. 1. 2020 z 28.04.2020 r.

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi powiatowej Nr 1537B przejście przez m. Izbiszcze gm. Choroszcz wraz z budową i przebudową przepustów i infrastruktury technicznej

AR.6740. 3. 1. 2020

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia  28.04.2020 r.

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania  i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że w dniu 21.04.2020 r., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Powiatu Białostockiego, w imieniu którego występuje Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, złożonego w dniu 27.02.2020 r., wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi powiatowej Nr 1537B przejście przez m. Izbiszcze gm. Choroszcz wraz z budową i przebudową przepustów i infrastruktury technicznej na działkach nr geod: 431/3, 262/19, 263/1, 174/7, 85/1, 74/4, 77/5, 77/3, 76/8, 62/4, 45/1, 47/1, 44/8, 44/6, 44/10, 44/12, 43/9, 41/16, 41/20, 41/18, 39/3, 29/5, 17/3, 26/1 obręb 8 Izbiszcze jednostka ewidencyjna 200201_5 gm. Choroszcz.

Zakres robót budowlanych, zgodnie z załączonym projektem budowlanym obejmuje:

  1. budowę odcinków nawierzchni jezdni,
  2. budowę zjazdów,
  3. budowę sieci kanalizacji deszczowej,
  4. budowę rowów przydrożnych,
  5. przebudowę przepustu,
  6. usunięcie drzew i krzewów.

Z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości:

Obręb Izbiszcze, j. ewid. gm. Choroszcz:

- nr geod. 263 na działki nr 263/1 i 263/2,              - nr geod. 262/13 na działki nr 262/19 i 262/20,

- nr geod. 85 na działki nr 85/1 i 85/2,                    - nr geod. 174/6 na działki nr 174/7 i 174/8,

- nr geod. 74/3 na działki nr 74/4 i 74/5,                 - nr geod. 77/2 na działki nr 77/5 i 77/6,

- nr geod. 77/1 na działki nr 77/3 i 77/4,                 - nr geod. 76/3 na działki nr 76/8 i 76/9,

- nr geod. 62/1 na działki nr 62/4 i 62/5,                 - nr geod. 45 na działki nr 45/1 i 45/2,

- nr geod. 47 na działki nr 47/1 i 47/2,                    - nr geod. 44/4 na działki nr 44/8 i 44/9,

- nr geod. 44/3 na działki nr 44/10 i 44/11,             - nr geod. 44/5 na działki nr 44/6 i 44/7,

- nr geod. 44/2 na działki nr 44/12 i 44/13,             - nr geod. 43/4 na działki nr 43/9 i 43/10,

- nr geod. 41/11 na działki nr 41/16 i 41/17,           - nr geod. 41/13 na działki nr 41/20 i 41/21,

- nr geod. 41/14 na działki nr 41/18 i 41/19,            - nr geod. 39/1 na działki nr 39/3 i 39/4,

- nr geod. 29/4 na działki nr 29/5 i 29/6,                  - nr geod. 17/1 na działki nr 17/3 i 17/4.

Działki przewidziane do włączenia w pas drogi powiatowej Nr 1537B:

- 262/19, 263/1, 174/7, 85/1, 74/4, 77/5, 77/3, 76/8, 62/4, 45/1, 47/1, 44/8, 44/6, 44/10, 44/12, 43/9, 41/16, 41/20, 41/18, 39/3, 29/5, 17/3, 26/1 obręb Izbiszcze, j. ewid. gm. Choroszcz.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Architektury,  ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, pok. 305, od poniedziałku do piątku  w godzinach 800-1400.

          Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od doręczenia decyzji wnioskodawcy, a dla pozostałych stron po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w drodze obwieszczeń o wydaniu decyzji w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, w Urzędzie Gminy w Choroszczy (tablica ogłoszeń i bip) oraz w prasie lokalnej.

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku, za pośrednictwem Starosty Powiatu Białostockiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Z uwagi na obowiązujący stan epidemii ogłoszony w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 należy wskazać, że zgodnie z art. 15 zzr. ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 374 z późn. zm.), w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. Ponadto, w art. 15 zzs. ust. 1 pkt 6 wskazano, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach administracyjnych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Jednocześnie informuję, że z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy strony będą mogły zapoznać się osobiście w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Architektury, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, pok. 305 w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: E.Karina Kurzewska - Dyrektor Wydziału Architektury

Data wytworzenia: 2020-04-28

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2020-04-28

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2020-04-28