G-III.6722.5.2018 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu

projekt zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębach Klepacze, Krupniki, Turczyn

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247), w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w związku z uchwałą Nr XXXVI/363/2018 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 21 czerwca 2018 r,. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębach Klepacze, Krupniki, Turczyn wraz prognozą oddziaływania na środowisko, w  terminie od 9 września do 1 października 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 2 (pokój nr 17), w godzinach pracy Urzędu oraz dostępne na stronie internetowej: www.choroszcz.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach zmiany planu odbędzie się w dniu 27 września 2019 r. o godz. 1600 w sali  konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 2.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku można wnosić uwagi dotyczące ustaleń przyjętych w projekcie zmiany planu miejscowego i prognozie oddziaływania
na środowisko.

Uwagi należy kierować do Burmistrza Choroszczy z podaniem imienia i nazwiska
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października  2021 r. w formie:

  • pisemnej (adres: Urząd Miejski w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz),
  • ustnej - do protokołu (w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy
    przy ul. Dominikańskiej 2, pokój nr 10),
  • drogą elektroniczną (adres: urzad@choroszcz.pl).

 

Wniesione uwagi zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Choroszczy
w terminie nie dłuższym niż 21 dni od upływu terminu ich składania.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247), w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w związku z uchwałą Nr XXXVI/363/2018 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 21 czerwca 2018 r,. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębach Klepacze, Krupniki, Turczyn wraz
prognozą oddziaływania na środowisko, w  terminie od 9 września do 1 października 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 2 (pokój nr 17), w godzinach pracy Urzędu oraz dostępne na stronie internetowej: www.choroszcz.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach zmiany planu odbędzie się w dniu 27 września 2019 r. o godz. 1600 w sali  konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 2.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku można wnosić uwagi dotyczące ustaleń przyjętych w projekcie zmiany planu miejscowego i prognozie oddziaływania
na środowisko.

Uwagi należy kierować do Burmistrza Choroszczy z podaniem imienia i nazwiska
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października  2021 r. w formie:

  • pisemnej (adres: Urząd Miejski w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz),
  • ustnej - do protokołu (w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy
    przy ul. Dominikańskiej 2, pokój nr 10),
  • drogą elektroniczną (adres: urzad@choroszcz.pl).

 

Wniesione uwagi zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Choroszczy
w terminie nie dłuższym niż 21 dni od upływu terminu ich składania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz - Robert Wardziński

Data wytworzenia: 2021-08-31

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2021-08-31

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2021-08-31