KLS-III.6220.1.2022 Obwieszczenie Burmistrza Choroszczy z dnia 22.02.2022 r.

Choroszcz, 22.02.2022 r.

KLS-III.6220.1.2022

 

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 10 § 1 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)  i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.),

 

 

podaję do publicznej wiadomości

 

iż Burmistrz Choroszczy zgromadził pełen materiał dowodowy przed wydaniem decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi wraz z parkingami naziemnymi, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu na dz. nr geod. 141/34, 141/39, 141/40, 141/41 oraz części działek: 141/35, 141/36, 141/37, 141/38, 141/42, 141/43, 141/44, 141/52 obręb Porosły, gm. Choroszcz.

 

Ze zgromadzonym w przedmiotowej sprawie materiałem dowodowym można się zapoznać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Środowiska Urzędu Miejskiego     w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, pokój  nr 3 w godzinach pracy Urzędu (7.30-15.30).

 

W związku z powyższym zawiadamiam o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie oraz do przedstawienia ewentualnych uwag i wniosków w terminie 7 dni od daty zawiadomienia stron w Wydziale Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, pokój nr 3 w godzinach pracy Urzędu (7.30-15.30).

           

            Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

        

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło w dniu 22 lutego 2022 r. poprzez umieszczenie:

 

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Choroszczy,

- w BIP Urzędu Miejskiego w Choroszczy, na stronie internetowej www.choroszcz.pl

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Z upoważnienia Burmistrza - Andrzej Sztabelski Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Środowiska

Data wytworzenia: 2022-02-22

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2022-02-23

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2022-02-23