Ogłoszenie Burmistrza Choroszczy z dnia 25.02.2022 r.

Burmistrz Choroszczy ogłasza pisemny przetarg nieograniczony w dniu 11.03.2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy (sala nr 10) dotyczący sprzedaży autobusu AUTOSAN H-9-21.41S.

Choroszcz 25.02.2022 r.

 

 

OGŁOSZENIE

Gmina Choroszcz na podstawie zarządzenia nr 192/2020 z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania przetargów dotyczących zbycia ruchomości, stanowiących własność Gminy Choroszcz, ogłasza pisemny przetarg nieograniczony w dniu 11.03.2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy (sala nr 10) dotyczący sprzedaży autobusu  AUTOSAN H-9-21.41S.

 

 1. DANE POJAZDU:

Przebieg: 565 876 km                                                        

Data produkcji: 2000                                                                       

Pojemność: 6540 cm3                                                      

Pojazd zarejestrowany: Tak                                               

Liczba miejsc siedzących: 42 +1, stojących: 9

Rodzaj skrzyni: Manualna

Rodzaj paliwa: Olej napędowy (diesel)

Kolor: biały

Ubezpieczenie: aktualne

Opis: wyposażony w E-toll, pierwszy właściciel, remont kapitalny autobusu w 2017r, wyposażony w nowe fotele lotnicze, reelingi bagażowe, radio, fotel kierowcy pneumatyczny, lusterka przednie tzw. turystyczne elektrycznie podgrzewane i ustawiane z kabiny kierowcy, przednie światła soczewkowe, akumulatory nowe na gwarancji, bardzo zadbany, na bieżąco serwisowany.

 II. CENA WYWOŁAWCZA 30 000 brutto zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przelewem na nr konta 57 1020 1332 0000 1502 0946 0595 przed rozpoczęciem przetargu wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 3000 zł.

III.    OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 

 1. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z wymogami rozdziału VI niniejszego ogłoszenia, według wzoru załącznik nr 1.
 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
 3. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę umocowaną do reprezentowania uczestnika przetargu w formie pisemnej (drogą elektroniczną - skan podpisanej oferty - e-mail).

 

 

IV. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

 

 1. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, koperta powinna być oznakowana nazwą: „Zakup autobusu AUTOSAN H-9-21.41Sw biurze podawczym na parterze lub na adres e-mail urzad@choroszcz.pl. do dnia 03.2022 r. do godz. 09.45.

  

Za prawidłowe złożenie oferty w wyznaczonym terminie całkowitą odpowiedzialność ponosi uczestnik przetargu.

V. TERMIN OTWARCIA OFERT

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.03.2022 r., o godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego w sali nr 10.

 1. INFORMACJA O WYMOGACH JAKIE POWINNA SPEŁNIAĆ OFERTA:
 2. Oferta musi zawierać:
 3. a) imię i nazwisko oraz adres uczestnika przetargu będącego osobą fizyczną albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub inny podmiot.
 4. b) datę sporządzana oferty,
 5. c) oświadczenie, że uczestnik przetargu zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 6. oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
 7. dowód wpłacenia wadium.

 

VII.    OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU

 

Tomasz Dakowicz, Wojciech Suchocki  – sprawy merytoryczne                                                    tel. 667 989 940, 696 896 203 lub tdakowicz@choroszcz.pl.

 

Oględzin pojazdu można  dokonać na placu warsztatu Urzędu Miejskiego w Choroszczy,               16-070 Choroszcz ul. Mickiewicza 28D.

Osoba  udzieli informacji w godz. 7:30 – 15:30, z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg tj. zaproponował najkorzystniejszą ofertę uchyla się od zawarcia umowy bez uzasadnionej przyczyny we wskazanym przez Gminę terminie, Gmina może od zawarcia umowy odstąpić  i zatrzymać wniesione przez tego uczestnika wadium. W takim przypadku Gmina ruchomości ma prawo wybrać kolejną najkorzystniejszą ofertę z spośród pozostałych ofert.

 

 

mgr inż. Mirosław Zalewski

Zastępca Burmistrza Choroszczy

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Zastępca Burmistrz - Mirosław Zalewski

Data wytworzenia: 2022-02-25

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2022-02-25

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2022-02-25