BURMISTRZ CHOROSZCZY OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ

położonej w obrębie 206101_1.0001 Bacieczki, jednostka ewidencyjna: Białystok, o nr geod. 469, o powierzchni 0,4843ha ( KW BI1B/000252716/1)

cena wywoławcza 2 100 000,00zł (netto)

 

Nieruchomość niezabudowana, mająca kształt lekko wydłużony, zbliżony do prostokąta, nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, ani do uzbrojenia. Jest ona oddalona o kilkadziesiąt metrów na północ i wschód od urządzonych ulic miejskich o nawierzchni utwardzonej, wzdłuż których rozprowadzone są sieci infrastruktury technicznej: wodociągowa, elektryczna, gazowa, kanalizacyjna sanitarna i deszczowa oraz telekomunikacyjna.

Działka oddzielona jest od tych ulic gruntami niezagospodarowanymi.

 

Nieruchomość objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bacieczki w Białymstoku (rejon ulic Komisji Edukacji Narodowej i H. Kołłątaja), zatwierdzonego uchwałą Nr LXI/751/06 Rady Miejskiej w Białymstoku z dnia 25 września 2006r. zmienionego uchwałą Nr LXII/695/14 Rady Miasta Białystok z dnia 23 czerwca 2014r. Położona jest na terenie oznaczonym symbolem 3,6MW,U i przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami wraz z urządzeniami towarzyszącymi, parkingami, urządzeniami rekreacji i zielenią.

Dnia 26 marca 2018r. została podjęta uchwała nr  XLVIII/718/18 Rady Miasta Białystok, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bacieczki w Białymstoku (rejon ulicy Komisji Edukacji Narodowej i H. Kołłątaja), który obejmuje swym zasięgiem przedmiotową działkę.

Na terenie miasta Białegostoku nie wyznaczono w drodze uchwały Rady Miasta Białystok obszaru rewitalizacji oraz nie ustalono Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o których mowa w art.8 i art.25 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2017r. poz. 1023 z późn. zm.). 

 

Przetarg na ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 16.10.2018r. o godz.  1000 w budynku Urzędu Miejskiego w Choroszczy ul. Dominikańska 2 (sala konferencyjna).

 

Wadium w wysokości 10 %  ceny wywoławczej, należy wpłacić w pieniądzu do dnia 11.10.2018r. na konto Urzędu Miejskiego nr 57 1020 1332 0000 1502 0946 0595.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr z 2017r.poz. 1221 ze zm.) do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium w pieniądzu.

Osoby prawne winny przedłożyć odpowiednie pełnomocnictwo.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena za zbycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu.

Niestawienie się bez usprawiedliwienia w ustalonym miejscu i terminie oznaczać będzie odstąpienie od umowy i przepadek wadium. Koszt zawarcia aktu notarialnego oraz koszt geodezyjnego okazania lub posadowienia znaków granicznych ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Referacie Geodezji Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Choroszczy ul. Dominikańska 2 (pokój nr 8 i 9, tel. 713-22-13, 713-22-35).

Jednocześnie pełny tekst ogłoszenia został na okres 2 miesięcy wywieszony na tablicy ogłoszeń, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, a także zamieszczony w prasie codziennej ogólnokrajowej oraz na stronie internetowej choroszcz.pl, bip.choroszcz.pl.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie: art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 121 ze zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1490).

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz - Robert Wardziński

Data wytworzenia: 2018-08-09

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2018-08-09

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2018-08-09