G-III.6722.1.2017 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmian MPZP gminy Choroszcz w obrębie wsi Porosły

 

Choroszcz, 25 kwietnia 2019 r.

G-III.6722.1.2017

           

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębie wsi Porosły

            Na podstawie art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Choroszczy uchwały Nr VI/51/2019 z dnia 29 marca 2019 r. zmieniającej uchwałę Nr XXIII/234/2017 z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębie wsi Porosły (zmienioną uchwałą Nr XXVIII/283/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.).

Zmiana planu była procedowana z zakresie 4 odrębnych obszarów. Jednak ze względów proceduralnych w pierwszym etapie planowane jest sporządzenie zmiany w zakresie pozostałych trzech obszarów położonych:

  • na wschód od ul. Wierzbowej przy skrzyżowaniu z ul. Cichą,
  • na zachód od granicy administracyjnej miasta Białystok i na północ od ul. Słonecznej,
  • na wschód od ul. Gajowej przy skrzyżowaniu z ul. Złotą.

 

Procedowane zmiany dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy,
ul. Dominikańskiej 2,16-070 Choroszcz i można do nich wnosić wnioski w terminie do 24 maja 2019 r., w formie:

  • pisemnej (na adres: Urząd Miejski w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz),
  • ustnej do protokołu ( w siedzibie Urzędu),
  • drogą elektroniczną (pod adresem: urzad@choroszcz.pl).

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię lub nazwę oraz adres wnioskodawcy, a także przedmiot wniosku wraz z oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy.

 Zastępca Burmistrza

    Grzegorz Gabrian

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Zastępca Burmistrza - Grzegorz Gabrian

Data wytworzenia: 2019-04-25

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2019-04-25

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2019-04-25