Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnej

położonej w obrębie Kruszewo

BURMISTRZ  CHOROSZCZY

OGŁASZA PIERWSZY  PRZETARG  USTNY  OGRANICZONY

NA   SPRZEDAŻ  NIERUCHOMOŚCI  GMINNEJ

 

położonej w obrębie Kruszewo, gm. Choroszcz

o  nr geod. 469

(KW BI1B/00229728/8)

 

Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Kruszewo, gm. Choroszcz:

 

- działka o nr geod. 469 o pow. 0,02 ha, cena wywoławcza  2 704,00zł (netto).

Nieruchomość ma kształt bardzo wąski, wydłużony i jest zakrzaczonym pasem gruntu, będącym odcinkiem  nieużytkowanej drogi lub zamulonego rowu melioracyjnego, biegnącym na tyłach zabudowy siedliskowej wsi i przyległym do tereny nieczynnej zlewni mleka. Na północnym zachodzie nieruchomość przylega do wąskiej drogi o nawierzchni asfaltowej, wzdłuż której rozprowadzone są sieci infrastruktury technicznej: wodociągowa, elektryczna i telekomunikacyjna. W rejestrze gruntów wyceniana działka jest oznaczona jako użytek gruntowy droga.

Nieruchomość przeznaczona jest pod tereny zabudowy zagrodowej z możliwością rozbudowy oraz usług innych nieuciążliwych, nie określonych w planie miejscowym. Obowiązuje zasada utrzymania uciążliwości wynikającej z prowadzonej działalności  w granicach własnej działki.

            W/w działka nie leży w specjalnej strefie rewitalizacji i na dzień dzisiejszy Rada Miejska nie podjęła uchwały o ustanowieniu obszaru rewitalizacji.

Warunki przetargu:

Przetarg jest ograniczony do osób będących właścicielami nieruchomości przyległych położonych w obrębie Kruszewo gmina Choroszcz o numerach geodezyjnych: 74/1,75/2, 36/6, 37/2, 38/2, 38/2.

Właściciele nieruchomości przyległych zainteresowani udziałem w przetargu zgłaszają uczestnictwo w przetargu poprzez wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, w pieniądzu do dnia 02.12.2020 roku na konto Urzędu Miejskiego nr 57 1020 1332 0000 1502 0946 0595.

Celem przetargu jest przyłączenie tej nieruchomości do jednej z nieruchomości przyległych z powodu niemożności jej zagospodarowania jako odrębną nieruchomość.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona  w dniu 04.12.2020 roku w Urzędzie Miejskim w Choroszczy, ul. Dominikańska 2.

Przetarg na ww. nieruchomość odbędzie się w dniu 10.12.2020 roku  o godz.  1000       w budynku Urzędu Miejskiego w Choroszczy ul. Dominikańska 2 (sala konferencyjna).

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr z 2020 r. poz. 106 ze zm.) do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w przetargu zobowiązane są do okazania komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium w pieniądzu.

Osoby prawne winny przedłożyć odpowiednie pełnomocnictwo.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena za zbycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu.

Niestawienie się bez usprawiedliwienia w ustalonym miejscu i terminie oznaczać będzie odstąpienie od umowy i przepadek wadium. Koszt zawarcia aktu notarialnego umowy sprzedaży ponosi nabywca. Koszty ewentualnego geodezyjnego okazania granic lub posadowienia znaków granicznych we własnym zakresie ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Wydziale  Geodezji Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Choroszczy ul. Dominikańska 2 (pokój nr 8 i 9, tel. 713-22-13, 713-22-05). Jednocześnie pełny tekst ogłoszenia został na okres 30 dni wywieszony na tablicy ogłoszeń, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, a także zamieszczony na stronie internetowej choroszcz.pl, bip.choroszcz.pl. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszczony będzie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym powiat. 

 

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie: art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Wardziński - Burmistrz Choroszczy

Data wytworzenia: 2020-11-09

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2020-11-09

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2020-11-09