Ogłoszenie Burmistrza Choroszczy

o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w gminie Choroszcz, obrębie Klepacze o nr geod. 46/1

BURMISTRZ  CHOROSZCZY

OGŁASZA PIERWSZY  PRZETARG  USTNY  OGRANICZONY

NA   SPRZEDAŻ  NIERUCHOMOŚCI  GMINNEJ

 

położonej w obrębie Klepacze, gm. Choroszcz o  nr geod. 46/1 (KW BI1B/00227995/6)

 

Cena wywoławcza: 29 226,00 zł (netto) + 23 % VAT

(słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia sześć złotych 00/100 netto)

 

Opis nieruchomości:

Rodzaj nieruchomości: niezabudowana.

Położenie: obręb 010 – Klepacze.

Oznaczenie geodezyjne: działki nr 46/1 o pow. 0,0181 ha, (użytek: RV o pow. 0,0039 ha i  RVI o pow. 0,0142 ha ).

Oznaczenie według księgi wieczystej: Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW BI1B/00227995/6.

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca odcinek gruntowej drogi biegnącej na skraju lasu i wykarczowanych działek przeznaczonych pod zabudowę, a jej fragmenty są porośnięte różnogatunkowym drzewostanem leśnym. Działka posiada dostęp do pozbawionej uzbrojenia drogi gruntowej. Posiada kształt wydłużonego prostokąta, ma niewielką powierzchnię i nie może być samodzielnie zagospodarowana.  

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: Nieruchomość  w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod obszar  przemieszanej zabudowy zagrodowej istniejącej i projektowanej jednorodzinnej, tereny drobnego przemysłu i rzemiosła usługowego oraz pod usługi inne nieuciążliwe nie określone w planie miejscowym. Obowiązuje zasada utrzymania uciążliwości wynikającej z prowadzonej działalności w granicach własnej działki.

Ww. działka  nie leży w specjalnej strefie rewitalizacji i na dzień dzisiejszy Rada Miejska w Choroszczy nie podjęła uchwały o ustanowieniu obszaru rewitalizacji.

Warunki przetargu

Przetarg skierowany do właścicieli nieruchomości przyległych tj. nieruchomości składającej się z działek: nr 554/45 i nr 556/33, położonych w obrębie Klepacze i nieruchomości stanowiącej działkę nr 112, poł. w obrębie Turczyn, gmina Choroszcz z przeznaczeniem na poprawę warunków ich zagospodarowania.

Cena wywoławcza: 29 226,00 zł (netto) (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia sześć złotych 00/100 netto).

Termin przetargu: 23 maja 2023 r. (wtorek), godz. 13.00, w budynku Urzędu Miejskiego w Choroszczy ul. Dominikańska 2 (sala konferencyjna).

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto Urzędu Miejskiego w Choroszczy Nr 57 1020 1332 0000 1502 0946 0595, do dnia 17 maja 2023 r. (za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego). W tytule przelewu nalży wpisać: „Wadium nieruchomość Klepacze”. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zwraca się w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu – warunkiem jest podanie konta, na które powinno być zwrócone wadium.  Wadium przepada na rzecz Gminy w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym miejscu i terminie. Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu.

     Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, a także zamieszczona na stronie internetowej bip.choroszcz.pl, choroszcz.pl, nie później niż na jeden dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

     O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

     Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego. Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.).

Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w przetargu zobowiązane są do okazania komisji przetargowej dowodu tożsamości. Osoby prawne winny przedłożyć odpowiednie pełnomocnictwo.

Koszt zawarcia notarialnej umowy sprzedaży ponosi nabywca. Koszty ewentualnego geodezyjnego okazania granic lub posadowienia znaków granicznych we własnym zakresie ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Wydziale  Geodezji, Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Choroszczy ul. Dominikańska 2 (pokój nr 8 i 9, tel. 713-22-13, 713-22-05). Jednocześnie pełny tekst ogłoszenia został na okres 30 dni wywieszony na tablicy ogłoszeń, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, a także zamieszczony na stronie internetowej choroszcz.pl, bip.choroszcz.pl. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszczony będzie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym powiat. 

 

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie: art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

 

 

Choroszcz, 18 kwietnia 2023 r.                                   

                                                                                                

                                                                                          ZASTĘPCA BURMISTRZA

                                                                                           mgr inż. Mirosław Zalewski

                                                       

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Mirosław Zalewski - Zastępca Burmistrza

Data wytworzenia: 2023-04-19

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2023-05-31

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2023-04-19