Ogłoszenie Burmistrza Choroszczy o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnych

położonych w obrębie miasta Choroszcz, gm. Choroszcz o nr geod. 354/58 354/60, 354/61

BURMISTRZ  CHOROSZCZY

OGŁASZA  PIERWSZY  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY

NA   SPRZEDAŻ  NIERUCHOMOŚCI  GMINNYCH

 

położonych w obrębie miasta Choroszcz, gm. Choroszcz

o nr geod. 354/58 354/60, 354/61

(KW BI1B/00161574/8)

 

Nieruchomości niezabudowane, położone w obrębie miasta Choroszcz, gm. Choroszcz:

 

- działka o nr geod. 354/58 o pow. 0,0890 ha, cena wywoławcza 192 311,00 zł (netto).

Nieruchomość niezabudowana, mająca kształt foremny, zbliżony do prostokąta. Położona na niezagospodarowanym terenie o dotychczasowym sposobie użytkowania rolniczym, na skraju rozproszonej wśród gruntów rolnych, nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  w odległości ok. 0,5 km na północny zachód od skraju zwartej zabudowy miejskiej skupionej przy ul. Piaskowej i w odległości ok. 1 km na zachód od siedziby władz miejskich. Działka jest położona na wyraźnej górce. Jest to teren zachwaszczony i częściowo porośnięty kilkunastoletnim samosiewem liściastym. Działka przylega do pozbawionej uzbrojenia, projektowanej, nie urządzonej drogi.

W ewidencji gruntów wykazane są użytki: RVI – 0,0890 ha.

Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod tereny usług przemysłowych, składowych, w tym budowlanych i handlowych, w tym handlu hurtowego (profil produkcyjny rzemieślniczy i usługowy bez ograniczeń w zależności od potrzeb właściciela pod warunkiem zawarcia ewentualnych uciążliwości w granicach własnej działki), tereny drobnego przemysłu i rzemiosła usługowego, usługi inne nieuciążliwe nie określone w planie miejscowym (obowiązuje zasada utrzymania uciążliwości wynikającej z prowadzonej działalności w granicach własnej działki) oraz tereny  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Ww. działka  nie leży w specjalnej strefie rewitalizacji i na dzień dzisiejszy Rada Miejska w Choroszczy nie podjęła uchwały o ustanowieniu obszaru rewitalizacji.

 

- działka o nr geod. 354/60 o pow. 0,0875 ha, cena wywoławcza 189 070,00 zł (netto).

Nieruchomość niezabudowana, mająca kształt foremny, zbliżony do prostokąta. Położona na niezagospodarowanym terenie o dotychczasowym sposobie użytkowania rolniczym, na skraju rozproszonej wśród gruntów rolnych, nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  w odległości ok. 0,5 km na północny zachód od skraju zwartej zabudowy miejskiej skupionej przy ul. Piaskowej i w odległości ok. 1 km na zachód od siedziby władz miejskich. Działka jest położona na wyraźnej górce. Jest to teren zachwaszczony i częściowo porośnięty kilkunastoletnim samosiewem liściastym. Działka przylega do pozbawionej uzbrojenia, projektowanej, nie urządzonej drogi.

W ewidencji gruntów wykazane są użytki: RV – 0,0329 ha i RVI – 0,0546 ha

Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod tereny usług przemysłowych, składowych, w tym budowlanych i handlowych, w tym handlu hurtowego (profil produkcyjny rzemieślniczy i usługowy bez ograniczeń w zależności od potrzeb właściciela pod warunkiem zawarcia ewentualnych uciążliwości w granicach własnej działki), tereny drobnego przemysłu i rzemiosła usługowego, usługi inne nieuciążliwe nie określone w planie miejscowym (obowiązuje zasada utrzymania uciążliwości wynikającej z prowadzonej działalności w granicach własnej działki) oraz tereny  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Ww. działka  nie leży w specjalnej strefie rewitalizacji i na dzień dzisiejszy Rada Miejska w Choroszczy nie podjęła uchwały o ustanowieniu obszaru rewitalizacji.

 

- działka o nr geod. 354/61 o pow. 0,0875 ha, cena wywoławcza 189 070,00 zł (netto).

Nieruchomość niezabudowana, mająca kształt foremny, zbliżony do prostokąta. Położona na niezagospodarowanym terenie o dotychczasowym sposobie użytkowania rolniczym, na skraju rozproszonej wśród gruntów rolnych, nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  w odległości ok. 0,5 km na północny zachód od skraju zwartej zabudowy miejskiej skupionej przy ul. Piaskowej i w odległości ok. 1 km na zachód od siedziby władz miejskich. Działka jest położona na wyraźnej górce. Jest to teren zachwaszczony i częściowo porośnięty kilkunastoletnim samosiewem liściastym. Działka przylega do pozbawionej uzbrojenia, projektowanej, nie urządzonej drogi.

W ewidencji gruntów wykazane są użytki: RV – 0,0755 ha i RVI – 0,0120 ha.

Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod tereny usług przemysłowych, składowych, w tym budowlanych i handlowych, w tym handlu hurtowego (profil produkcyjny rzemieślniczy i usługowy bez ograniczeń w zależności od potrzeb właściciela pod warunkiem zawarcia ewentualnych uciążliwości w granicach własnej działki), tereny drobnego przemysłu i rzemiosła usługowego, usługi inne nieuciążliwe nie określone w planie miejscowym (obowiązuje zasada utrzymania uciążliwości wynikającej z prowadzonej działalności w granicach własnej działki) oraz tereny  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Ww. działka  nie leży w specjalnej strefie rewitalizacji i na dzień dzisiejszy Rada Miejska w Choroszczy nie podjęła uchwały o ustanowieniu obszaru rewitalizacji.

Przetarg na ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 09.07.2024 roku  o godz.  1000     w budynku Urzędu Miejskiego w Choroszczy ul. Dominikańska 2 (sala konferencyjna).

Wadium w wysokości 10 %  ceny wywoławczej, należy wpłacić w pieniądzu do dnia 03.07.2024 r. na konto Urzędu Miejskiego w Choroszczy nr 57 1020 1332 0000 1502 0946 0595.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr
z 2024 r. poz. 361 t.j.) do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium w pieniądzu.

Osoby prawne winny przedłożyć odpowiednie pełnomocnictwo.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem
w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena za zbycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu
21 dni od daty zamknięcia przetargu.

Niestawienie się bez usprawiedliwienia w ustalonym miejscu i terminie oznaczać będzie odstąpienie od umowy i przepadek wadium. Koszt zawarcia aktu notarialnego oraz koszt geodezyjnego okazania lub posadowienia znaków granicznych ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Wydziale  Geodezji Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Choroszczy
ul. Dominikańska 2 (pokój nr 8 i 9, tel. 713-22-13, 713-22-05). Jednocześnie pełny tekst ogłoszenia został na okres 30 dni wywieszony na tablicy ogłoszeń, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, a także zamieszczony na stronie internetowej choroszcz.pl, bip.choroszcz.pl. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszczony będzie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym powiat. 

 

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie: art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).

 

 

 

                                                                                                  B U R M I S T R Z

                                                                                           mgr inż. Robert Wardziński

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Wardziński - Burmistrz Choroszczy

Data wytworzenia: 2024-04-29

Wprowadzający: Agnieszka Kopczewska

Data modyfikacji: 2024-06-03

Opublikował: Agnieszka Kopczewska

Data publikacji: 2024-06-03