Ogłoszenie Burmistrza Choroszczy o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH położonych w obrębie Krupniki, gm. Choroszcz nr geod. 118/12 (KW BI1B/00165434/3), nr geod. 118/13 (KW BI1B/00165434/3)

BURMISTRZ  CHOROSZCZY

OGŁASZA PIERWSZY  PRZETARG  USTNY  OGRANICZONY

NA   SPRZEDAŻ  NIERUCHOMOŚCI  GMINNYCH

położonych w obrębie Krupniki, gm. Choroszcz

nr geod. 118/12 (KW BI1B/00165434/3)

nr geod. 118/13 (KW BI1B/00165434/3)

 

Nieruchomości niezabudowane, położone w obrębie Krupniki, gmina Choroszcz

 

 - działka o nr geod. 118/12 o pow. 0,0283 ha, cena wywoławcza 52 120 zł netto

Opis nieruchomości: Działka niezabudowana, o kształcie lekko wydłużonym, zbliżonym do trapezu, położona pośród rozproszonej wśród gruntów rolnych i leśnych, podmiejskiej zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej w odległości ok. 200 m na zachód  od granicy administracyjnej miasta Białegostoku. Jest gruntem niezagospodarowanym, będącym pozostałością po przebudowanej drodze gminnej. Do południowo-wschodniej granicy działki  dochodzi droga gruntowa od położonej w odległości ok. 15 m  na zachód ul. Szmaragdowej   o nawierzchni asfaltowej, wzdłuż której rozprowadzone są sieci infrastruktury technicznej; wodociągowa, elektryczna, gazowa, kanalizacyjna sanitarna i deszczowa  oraz telefoniczna.  Na południowym zachodzie działka przylega do ogrodzonej posesji zabudowanej budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i pensjonatowej.

Ww. działka nie leży w specjalnej strefie rewitalizacji i na dzień dzisiejszy Rada Miejska w Choroszczy nie podjęła uchwały o ustanowieniu obszaru rewitalizacji.

Przetarg skierowany do właścicieli nieruchomości przyległych tj. działek nr 73/70, 96/35, 118/7 poł. w obrębie Krupniki, gmina Choroszcz z przeznaczeniem na poprawę warunków ich zagospodarowania. Celem przetargu jest przyłączenie tej nieruchomości do jednej z nieruchomości przyległych z powodu niemożności jej zagospodarowania jako odrębną nieruchomość.

 

- działka o nr geod. 118/13 o pow. 0,0263 ha, cena wywoławcza 48 437 zł netto

Opis nieruchomości: Działka niezabudowana, o kształcie lekko wydłużonym, zbliżonym do trapezu, położona pośród rozproszonej wśród gruntów rolnych i leśnych, podmiejskiej zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej w odległości ok. 200 m na zachód od granicy administracyjnej miasta Białegostoku. Jest gruntem niezagospodarowanym, będącym pozostałością po przebudowanej drodze gminnej. Na wschodzie działka przylega do ul. Szmaragdowej o nawierzchni asfaltowej, wzdłuż której rozprowadzone są sieci infrastruktury technicznej; wodociągowa, elektryczna, gazowa, kanalizacyjna sanitarna i deszczowa  oraz telefoniczna. Wzdłuż północno-wschodniej i zachodniej granicy przez teren działki biegnie podziemny kabel elektryczny, od pobliskiego słupa do sieci biegnącej w ulicy. 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i pensjonatowej.

Ww. działka nie leży w specjalnej strefie rewitalizacji i na dzień dzisiejszy Rada Miejska w Choroszczy nie podjęła uchwały o ustanowieniu obszaru rewitalizacji.

Przetarg skierowany do właścicieli nieruchomości przyległych tj. działek nr 73/71, 96/35, poł. w obrębie Krupniki, gmina Choroszcz z przeznaczeniem na poprawę warunków ich zagospodarowania. Celem przetargu jest przyłączenie tej nieruchomości do jednej z nieruchomości przyległych z powodu niemożności jej zagospodarowania jako odrębną nieruchomość.

 

Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 16.01.2024 r. (wtorek), godz.1200,   w budynku Urzędu Miejskiego w Choroszczy ul. Dominikańska 2 (sala konferencyjna).

     Właściciele nieruchomości przyległych zainteresowani udziałem w przetargu zgłaszają uczestnictwo w przetargu poprzez wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto Urzędu Miejskiego w Choroszczy nr 57 1020 1332 0000 1502 0946 0595, do dnia 10.01.2024 r.

     Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, a także zamieszczona na stronie internetowej bip.choroszcz.pl, choroszcz.pl, nie później niż na jeden dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

     O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

     Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT, zgodnie z ustawą  o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.).

     Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w przetargu zobowiązane są do okazania komisji przetargowej dowodu tożsamości. Osoby prawne winny przedłożyć odpowiednie pełnomocnictwo.

     Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

     Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni  od daty zamknięcia przetargu.

     Niestawienie się bez usprawiedliwienia w ustalonym miejscu i terminie oznaczać będzie odstąpienie od umowy i przepadek wadium. Koszt zawarcia aktu notarialnego umowy sprzedaży ponosi nabywca. Koszty ewentualnego geodezyjnego okazania granic lub posadowienia znaków granicznych ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Wydziale Geodezji, Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Choroszczy ul. Dominikańska 2 (pokój nr 8 i 9, tel. 713-22-13, 713-22-05). Jednocześnie pełny tekst ogłoszenia został na okres 30 dni wywieszony na tablicy ogłoszeń, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, a także zamieszczony na stronie internetowej choroszcz.pl, bip.choroszcz.pl. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszczony będzie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym powiat. 

 

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie: art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

 

 

Choroszcz, 11 grudnia 2023 r.                                   

                                                                                               

                                                                                          BURMISTRZ CHOROSZCZY

                                                                                           mgr inż. Robert Wardziński

                                                       

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Wardziński - Burmistrz Choroszczy

Data wytworzenia: 2023-12-11

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2024-01-24

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2023-12-11