Zapytanie ofertowe nr DobryStart/1/2019

Zakup i dostawa materiałów i urządzeń biurowych

w ramach projektu „ Dobry start – edukacja przedszkolna w Gminie Choroszcz” nr WND-RPPD.03.01.03-20-005/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.3. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF.

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Choroszcz z siedzibą ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz

REGON 050659020

tel. (85) 713 22 00
fax (85) 719 18 39

e-mail: urzad@choroszcz.pl

Osoba do kontaktu: Ewelina Jakubowska

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 2. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup i dostawa materiałów i urządzeń biurowych na potrzeby realizacji Projektu „Dobry start-edukacja przedszkolna w Gminie Choroszcz”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w wykazie ilościowo-asortymentowym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 

 1. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 CZĘŚĆI:

Część 1 – zakup i dostawa materiałów biurowych

Część 2 – zakup i dostawa urządzeń biurowych

 

 1. Kody CPV :

30192000 - Wyroby biurowe

30192131 - Ołówki automatyczne

30197000 - Drobny sprzęt biurowy

30197100 - Zszywki, gwoździki z szerokim łebkiem, pinezki kreślarskie

30197220 - Spinacze do papieru

30197320 - Zszywacze

30197630 - Papier do drukowania

30197644 - Papier kserograficzny

30199230 - Koperty

30213100-6 – Komputery przenośne

30000000-9 – maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania

30237000-9 – Części, akcesoria i wyroby do komputerów

30190000-7 – Różny sprzęt i artykuły biurowe

 

 1. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia

materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane.
Wszystkie wymienione wymagania techniczne należy traktować jako minimalne. Obowiązek wykazania, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy.

 

 

 • TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy wykonać w następujących terminach:

1) Rozpoczęcie – od daty podpisania umowy

2) Zakończenie – do 06 grudnia 2019 r.

 

IV.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

 

 1. Wymagania podstawowe.

1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

3) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4) Dopuszcza się złożenie oferty częściowej.

 

 1. Forma oferty.

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną, z wykorzystaniem formularzy stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego.

2) Oferta zawiera jedynie uzupełniony i podpisany formularz ofertowy załącznik nr 2 oraz wykaz cenowy stanowiący załącznik nr 2a lub/i załącznik nr 2b do zapytania ofertowego.

3) Oferent składa formularz ofertowy i wykaz cenowy tylko na części na które składa ofertę.

4) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści, (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

 

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
 2. Oferty należy składać drogą elektroniczną na e-mail: ejakubowska@choroszcz.pl, faksem 85 7191839 lub w siedzibie Zamawiającego Urząd Miejski w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz do dnia 18.11.2019 r. do godz. 11:30.

 

 1. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.
 2. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
 3. a) oferta, co do formy opracowania i treści, spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym,
 4. b) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,
 5. c) wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
 6. Wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający dokona w oparciu o ustalone kryteria przedstawione w tabeli:

 

L.p.

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena oferty

100%

 

VII. ZAŁACZNIKI

 1. wykaz ilościowo-asortymentowy
 2. formularz oferty

2a. wykaz cenowy – część 1

2b. wykaz cenowy – część 2

 1. wzór umowy

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz - Robert Wardziński

Data wytworzenia: 2019-11-08

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2019-11-08

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2019-11-08